กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

สื่อการสอนวีดีโอ วิชาพระพุทธศาสนา ส23101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เรื่องพุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่าง ๆ  
โดย นางวรนุช ณรงค์ชัวพัฒน์


รวมสื่อการสอน Power Point
โดย  นางสาวอำนวย  คำสงคราม


รวมสื่อการสอน Power Point
โดย  นางสาวบุษกร  บัวชัย

Comments