คะแนน O-Net ชั้น ม.3 ปี 2557

        
          ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม                    

                ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบระดับโรงเรียน
                
                
                

Comments