การสอนโดยใช้สื่อ DLIT

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ DLIT 
รายวิชาภาษาไทย  ชั้น ม.2  โดยคุณครูโศภิส  แปลนดี


การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ DLIT 
รายวิชาเคมี ชั้น ม.6  โดยคุณครูอำพร  สุเรรัมย์


การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ DLIT 
รายวิชาวิทยาศาสตร์  ชั้น ม.2  โดยคุณครูมณีรัตน์  แสงปัก


การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ DLIT 
รายวิชาสังคมศึกษา ฯ   ชั้น ม.6  โดยคุณครูอำนวย  คำสงคราม


การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ DLIT 
รายวิชาศิลปะ ชั้น ม.1  โดยคุณครูปณาลี  คำมณีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ DLIT 
รายวิชาภาษาอังกฤษ  ชั้น ม.6  โดยคุณครูประนอม  ตุพิมาย

ประมวลภาพกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อ DLIT


Comments