ข้อมูลครูและบุคลากร

บุคลากรในโรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม  ปีการศึกษา  2560

   นายถนอม  เยี่ยมรัมย์  
ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม

                                                
             นายวิชัย  กีรติมหาตม์            นางวรนุช  ณรงค์ชีวพัฒน์             นายอาคม  ประหยัด                นายอุทิศ  ตุพิมาย
              ครูชำนาญการพิเศษ                ครูชำนาญการพิเศษ                 ครูชำนาญการพิเศษ             ครูชำนาญการพิเศษ
        หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ         หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ       หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
                                             
                 นางโศภิส  แปลนดี             นางสาวอำนวย  คำสงคราม           นางจริยา  สารสัสดีกุล          นางมณีรัตน์  แสงปัก
             ครูชำนาญการพิเศษ                 
ครูชำนาญการพิเศษ                 ครูชำนาญการพิเศษ            ครูชำนาญการพิเศษ
                                             
            นางประนอม  ตุพิมาย                 นางรัชดาภรณ์  ทำสวน            นางอำพร  สุเรรัมย์                 นางปณาลี  คำมณี
             ครูชำนาญการพิเศษ                 ครูชำนาญการพิเศษ                 ครูชำนาญการพิเศษ              ครูชำนาญการพิเศษ
                                                  
          นางจินตนา  วิริยโพธิผล       นายฉันทเชษฐ์  ฤทธิ์กมลศิลป์       นายธวัช  เรืองประโคน               นายดนัย  ศิริประภา 
               ครูชำนาญการ                          ครูชำนาญการ                          ครูชำนาญการ                       ครูชำนาญการ
                                        
       นางสาวกาญจนา  เจิมทองหลาง  นางสาวนุชนาถ  โพธิ์จันดี      นายประจักษ์  สุภาวิตานันท์  นางสาวมินลดา  จำลองนาค      
                ครูชำนาญการ                          พนักงานราชการ                    พนักงานราชการ                     ครูอัตราจ้าง   
                                                                                                                                นางสาวพัสตราภรณ์  สมบูรณ์                                                                                             นางสาวบุญญิสา  นิลศักดิ์         
                     ครูอัตราจ้าง                                                                                                                      ครูธุรการ                                                           
              นายอุไร  จำลองนาค              นายบุญเพ็ง  จันพลงาม           นายสุบรรณ  พุทธิเสน             นายสรกฤช  พรมพิลา
          เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ ส.4            ช่างไฟฟ้า  ระดับ  4                ช่างไฟฟ้า  ระดับ  4                ช่างไฟฟ้า  ระดับ  4  
         
                   Ĉ
Admin Jaturatpit,
24 ธ.ค. 2561 20:15
Comments