ร่วมงานกับแจ๊กเจีย

1.       Modern Trade (MT) & CHAIN Department Manager  1  อัตรา

Ø คุณสมบัติ

-  เพศชาย / หญิง  อายุ 35 ปี ขึ้นไป

-  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด , การบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

-  ประสบการณ์ด้านการขาย หรือ การตลาด สินค้าประเภท Consumer ผ่านช่องทาง MT&CHAIN อย่างน้อย 5 ปี

-  สามารถวางแผนงาน และ ผลักดันการตลาด การขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร

-  ความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้ดี

-  ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์  Ms. Office ได้ชำนาญ

-  มีใบขับขี่ และ รถยนต์พร้อมใช้ทำงาน


2.       Product Specialist  3  อัตรา

Ø คุณสมบัติ

-  เพศชาย / หญิง  อายุ 25 - 35 ปี

-  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี/โท สาขาวิทยาศาสตร์ , เภสัชศาสตร์ , พยาบาลศาสตร์ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

-  ประสบการณ์ด้านการขาย หรือ การตลาด ด้านเวชภัณฑ์ ผ่านช่องทางโรงพยาบาล อย่างน้อย 2 - 3 ปี

-  ความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้ดี

-  ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์  Ms. Office ได้ชำนาญ

-  มีใบขับขี่ และ รถยนต์พร้อมใช้ทำงาน


3.       ผู้แทนขายโรงพยาบาล ต่างจังหวัด (ภาคเหนือ , ภาคอีสาน)  2  อัตรา 

Ø คุณสมบัติ

-  เพศชาย / หญิง  อายุ 22 ปี ขึ้นไป

-  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ , การตลาด , การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

-  ประสบการณ์ด้านงานขาย 0 - 3 ปี

-  ประสบการณ์ด้านการขายสินค้าเวชภัณฑ์ , ดีเทลยา หรือ การขายผ่านช่องทางโรงพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-  ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์  Ms. Office

-  มีใบขับขี่ และ รถยนต์พร้อมใช้ทำงาน 


4.       ผู้แทนขาย OTC (ดีเทลยา) , Modern Trade / CHAIN เขตกรุงเทพ – ปริมณฑล , ภาคตะวันตก  หลายอัตรา 

Ø คุณสมบัติ

-  เพศชาย / หญิง  อายุ 22 ปี ขึ้นไป

-  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ , การตลาด , การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

-  ประสบการณ์ด้านงานขาย 0 - 3 ปี

-  ประสบการณ์ด้านการขายสินค้าเวชภัณฑ์ , ดีเทลยา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-  ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์  Ms. Office

-  มีใบขับขี่ และ รถยนต์พร้อมใช้ทำงาน 


5.       ผู้แทนขาย กลุ่มผลิตภัณฑ์พิเศษ เขตกรุงเทพ – ปริมณฑล  1 อัตรา 

Ø คุณสมบัติ

-  เพศชาย / หญิง  อายุ 22 ปี ขึ้นไป

-  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด, การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

-  ประสบการณ์ด้านงานขาย 0 - 3 ปี หรือประสบการณ์ด้านงานขายสินค้าในโรงพยาบาลสัตว์ / คลินิกสัตว์ หรือ กลุ่มสินค้าการเกษตร

-  ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์  Ms. Office

-  มีใบขับขี่ และ รถยนต์พร้อมใช้ทำงาน 


6.       Sale Development Executive  1 อัตรา 

Ø คุณสมบัติ

-  เพศชาย / หญิง  อายุ 28 ปี ขึ้นไป

-  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ , การตลาด , การจัดการทั่วไป , การบริหารทรัพยากรบุคคลหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

-  ประสบการณ์ด้านการขาย , การตลาด 3 ปี ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-  ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม หรือ วิทยากรภายในองค์กร สามารถสื่อสารในที่สาธารณะได้

-  สามารถประสานงานระหว่างพนักงานกับหน่วยงานได้ดี

-  สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

-  ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์  Ms. Office


7.       เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย / การตลาด  3 อัตรา 

Ø คุณสมบัติ

-  เพศชาย / หญิง  อายุ 24 – 35 ปี

-  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ , การตลาด , การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

-  ประสบการณ์ด้านประสานงานขาย หรือ ประสานงานการตลาด หรือ งานประสานงานทั่วไป / ธุรการ 1 - 2 ปี

ความรู้ด้านงานจัดซื้อ และ การเจรจาต่อรอง

-  ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนางาน

-  ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์  Ms. Office

-  มีใบขับขี่ และ รถยนต์พร้อมใช้ทำงาน


8.       เจ้าหน้าที่บัญชี  2 อัตรา 

Ø คุณสมบัติ

-  เพศชาย / หญิง  อายุ 22 ปี ขึ้นไป

-  วุฒิการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

-  ประสบการณ์ความรู้ด้านงานบัญชี เช่น การบันทึกบัญชี , บัญชีลูกหนี้ , บัญชีเจ้าหนี้  , ภาษีซื้อ , ภาษีขาย , การตรวจสอบบิล เป็นต้น

มีความรับผิดชอบ, ความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน

-  ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์  Ms. Office

ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่


 9.       เจ้าหน้าที่การเงิน  2 อัตรา 

Ø คุณสมบัติ

-  เพศชาย / หญิง  อายุ 22 ปี ขึ้นไป

-  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการเงิน , การบัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

-  ประสบการณ์ความรู้ด้านงานการเงิน / การบัญชี 1 ปี ขึ้นไป

-  ประสบการณ์ด้านการรับ เงินสด/เช็ค/เงินโอน ทุกประเภท หรือ การวางบิลในระบบออนไลน์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-  ประสบการณ์ในการใช้ระบบโปรแกรมสำเร็จรูป ERP , SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

มีความรับผิดชอบ , ความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน

-  ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์  Ms. Office


10.    เจ้าหน้าที่ธุรการ / ประสานงานอาคาร  1 อัตรา 

Ø คุณสมบัติ

-  เพศชาย / หญิง  อายุ 25 ปี ขึ้นไป

-  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

-  ประสบการณ์ความรู้ด้านการจัดการ – การจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน , อุปกรณ์แม่บ้าน

-  ประสบการณ์ด้านการวางแผน , ควบคุมดูแล , งานซ่อมบำรุงรักษา งานระบบต่างๆ ภายในอาคาร

-  ประสบการณ์ด้านการควบคุมดูแล งานแม่บ้านสำนักงาน/งานรักษาความปลอดภัย

มีความรับผิดชอบ , ความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน

-  ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์  Ms. Office


11.    เจ้าหน้าที่คลังสินค้า /ขนส่ง  1  อัตรา 

Ø คุณสมบัติ

-  เพศชาย / หญิง  อายุ 22 ปี ขึ้นไป

-  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

-  ประสบการณ์ความรู้ด้านงานขนส่งสินค้า 1 ปี ขึ้นไป

-  มีความรู้ด้านเส้นทางการขนส่ง กรุงเทพ-ปริมณฑล จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-  มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

-  ความรับผิดชอบ , ความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน

-  ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์  Ms. Office


12.    พนักงานคลังสินค้า  1  อัตรา 

Ø คุณสมบัติ

-  เพศชาย  อายุ 20 ปี ขึ้นไป

-  วุฒิการศึกษา : ม.3 – ม.6 หรือ ปวช. ไม่จำกัดสาขา

-  ประสบการณ์ด้านการเคลื่อนย้ายสินค้า (ยกของ) , การบรรจุสินค้า


 13.    พนักงานขับรถยนต์บริษัท  1  อัตรา 

Ø คุณสมบัติ

-  เพศชาย  อายุ 20 ปี ขึ้นไป

-  วุฒิการศึกษา : ม.3 – ม.6 หรือ ปวช. ไม่จำกัดสาขา

-  ประสบการณ์ด้านการขับขี่รถยนต์ 3 ปี ขึ้นไป


14.    เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี  1  อัตรา 

Ø คุณสมบัติ

-  เพศชาย  อายุ 20 ปี ขึ้นไป

-  วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือ ปวช. ไม่จำกัดสาขา

-  ประสบการณ์ด้านงานเอกสาร , สามารถจัดเก็บเอกสาร เช่น ใบส่งของ , บิล ตามที่ได้รับมอบหมายได้

-  ความรับผิดชอบ , ความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน                                                                   สนใจยื่นหลักฐานการสมัครงานได้ด้วยตนเอง หรือส่งหลักฐานการสมัครงานพร้อมแนบรูปถ่ายมาได้ที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  บริษัท แจ๊กเจีย อุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน
เลฃที่ 114/1  ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร. 02-012-0012  โทรสาร  02-021-0709, 02-021-0719 


E-mail : hr@jackchia.co.th