โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก มีดังนี้

ชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้นสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558

1        นายวีระ อรุณวัฒนาพร             3,086,452            ถือหุ้น  22.863%

2        นายพงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร       1,706,250           ถือหุ้น  12.639%

3        นายพงศ์ทิพย์ อรุณวัฒนาพร      1,706,250           ถือหุ้น  12.639%

4        นางจันทิรา โชตินันทเศรษฐ์       1,656,250           ถือหุ้น  12.269%

5        นางสาวเอมวลี เจียระพฤฒ          928,856            ถือหุ้น    6.880%

6        นายชาตรี เจียระพฤฒ                801,500            ถือหุ้น    5.937%

7        นายวุฒิสันต์ เจียระพฤฒ             487,435            ถือหุ้น    3.611%

8        นายเจตน์ เจียระพฤฒ                383,000            ถือหุ้น    2.837%

9        นางสาวมาลินี เจียระพฤฒ           314,750            ถือหุ้น    2.331%

10      นางนันทนา อรุณวัฒนาพร           281,935            ถือหุ้น    2.088%