คณะกรรมการบริษัท

 1.

นายวีระ  อรุณวัฒนาพร

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 2.

นายสมพร เวชพานิชย์

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

 3.

นายเมธี  ภิญโญโชติวงศ์

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

 4.

พล.ต.ท โยธิน  มัธยมนันทน์

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการอิสระ

 5.

นายพงศ์รัตน์  อรุณวัฒนาพร

กรรมการและผู้จัดการทั่วไป

 6.

นายวิวัฒน์ เวทยานุกูล

กรรมการบริหาร