การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

 - การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหา เป็นกรรมการบริษัทฯ

 - การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหา เป็นกรรมการบริษัทฯ

 - การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหา เป็นกรรมการบริษัทฯ

- หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 

 - การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหา เป็นกรรมการบริษัทฯ