ข่าวประชาสัมพันธ์
> ประกันคุณภาพแนวใหม่ เริ่มปี 2561


พรบ.และมาตรฐานการศึกษา

  • กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 (คลิก) 
  • หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา (คลิก) 
  • การประเมินคุณภาพเพื่อจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา (คลิก)
  • การดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (คลิก)

ข่าวครู - บุคลากร