Regulamin zajęć
itiu

1.       Organizatorem zajęć są: inicjatywy społeczne interaktywnie trenuj i ucz (zwana dalej ITIU), inline alpine south workshop (zwana dalej IASW) oraz Krakowski Klub Narciarski LIDER.

 

2.       W zajęciach biorą udział wyłącznie osoby poruszające się na łyżworolkach (dopuszczenie do udziału innych rodzajów pojazdów jest możliwe wyłącznie za zgodą organizatora).
 

3.       W ramach zajęć rola organizatora sprowadza się wyłącznie do zapewnienia instruktora prowadzącego zajęcia oraz konfiguracji miejsca do ćwiczeń, zgodnego z wytycznymi dyscypliny wraz z dedykowanym sprzętem slalomowym oraz zabezpieczenia przed wejściem osób postronnych oraz wjazdem pojazdów w trakcie prowadzenia zajęć. Organizator przygotuje dodatkowy obszar ćwiczeń w sytuacji braku możliwości przeprowadzenia zajęć w dedykowanym miejscu lub w sytuacji braku lokalizacji alternatywnej poinformuje o odwołaniu zajęć.
 

4.       Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest:

a.       dla początkujących uczestników – bezwzględne stosowanie się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia,

b.      dla uczestników jeżdżących – umiejętność sprawnego poruszania się na rolkach, w tym kontroli prędkości, hamowania oraz skręcania (każdorazowo umiejętności są weryfikowane przez instruktora).

 

5.       Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest obowiązek posiadania i używania przez uczestnika podstawowego sprzętu ochronnego w skład którego wchodzą: kask, ochraniacze na kolana, łokcie i nadgarstki (w przypadku niektórych ćwiczeń slalomowych organizator będzie rekomendował dodatkowe wyposażenie w postaci gard narciarskich lub inline na goleń oraz kijków narciarskich z gardami rękojeści, a także każde inne wyposażenie podnoszące bezpieczeństwo uczestnika, jak żółwie ochronne na plecy, ochraniacze ramion (pajączki), szorty ochronne, itp.).
 

6.       Udział w zajęciach dzieci do lat 12 jest możliwy tylko i wyłącznie pod nadzorem opiekuna.
 

7.       Uczestnicy zajęć biorą udział w zajęciach i poszczególnych ćwiczeniach wyłącznie na własną odpowiedzialność i zobowiązują się do zachowania w sposób niezagrażający innym uczestnikom zajęć oraz osobom trzecim.

 

8.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej i karnej za wypadki oraz szkody osobiste i majątkowe uczestników, a także szkody wywołane przez uczestników zajęć pozostałym uczestnikom oraz osobom trzecim w miejscu prowadzenia zajęć,  a także poza nim (w szczególności w przypadku niestosowania się uczestników zajęć do wymogów punktów od 4 do 7, od 10 do 13 oraz punktu 15 Regulaminu).
 

9.       Organizator nie ubezpiecza bezpośrednio zajęć oraz uczestników. Uczestnicy zajęć mogą dokonać ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW):

a.       w ramach członkostwa w Klubie Narciarskim LIDER,

b.      w ramach członkostwa w innej organizacji, która uczestniczy w ramach prowadzonych zajęć,

c.       indywidualnie.
 

10.   Uczestnikom zajęć zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i tym podobnych.
 

11.   Zabrania się udziału w zajęciach osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych.
 

12.   Zabrania się posiadania, spożywania i sprzedaży podczas zajęć  napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych.
 

13.   Zabrania się podczas zajęć  palenia tytoniu oraz innych substancji odurzających.
 

14.   Zabrania się sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora.
 

15.   Uczestnicy zajęć  zobowiązani są do ścisłego wykonywania poleceń organizatora lub/i instruktora, w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników w czasie trwania zajęć (szczególnie w zakresie dostosowania techniki jazdy do warunków/konfiguracji toru ćwiczeniowego oraz stosownych i adekwatnych zachowań na wyznaczonych strefach toru, tj. strefy startu, strefy wykonywania ćwiczeń - np. slalomu, strefy hamowania).
 

16.   Osoby stwarzające zagrożenie dla innych uczestników lub osób trzecich, nieprzestrzegające postanowień niniejszego Regulaminu lub niestosujące się do poleceń organizatora lub/i instruktora  mogą zostać wykluczone z udziału w zajęciach.
 

17.   Organizator nie musi podawać przyczyny odmowy wstępu lub usunięcia z zajęć danej osoby.
 

18.   Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć ze względu na czynniki zewnętrzne, (m.in. niesprzyjające warunki atmosferyczne, rezerwacja dedykowanego miejsca zajęć przez inną instytucję, itp.), które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników w trakcie trwania zajęć.
 

19.   W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, ostateczną decyzję podejmuje organizator lub przedstawiciel organizatora (np. instruktor).
 

20.   Zdjęcia i filmy z wizerunkami uczestników mogą być publikowane na stronie internetowej organizatora oraz we wszystkich materiałach promocyjnych. Udział w zajęciach jest jednoznaczny z zezwoleniem na publikację wizerunków uczestników.

21.   Udział uczestnika w zajęciach stanowi jednocześnie jego bezwzględną akceptację wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu. Regulamin jest dostępny u organizatora oraz na stronie internetowej organizatora.

                

Ċ
Szymon Kobiałka,
3 cze 2019, 04:15