ITED e-Catalogเว็บไซต์แนะนำสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับการอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ที่ได้รับการออกแบบ พัฒนา ผลิต และเผยแพร่สื่อการเรียนการสอน โดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : งานการตลาด สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
                                 1518 ถนนประชาราษฎร์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
                                 โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 2311 / 0-2586-9017
                                 โทรสาร 0-2585-7590

* รับประกันซ่อมฟรีสื่อที่ชำรุดจากการใช้งานปกติ 1 ปี สำนักขอสงวนสิทธิ์ในการปรับรายการและราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หน้าเว็บย่อย (1): Demo Neumatic
Ċ
Pinratn Nawachatthamrong,
31 ส.ค. 2560 20:14
ĉ
Pinratn Nawachatthamrong,
5 ต.ค. 2560 21:14
Comments