AKTUALNO‎ > ‎

SKUPŠČINA SZPS 2015

objavljeno: 3. jan. 2015 17:10 avtor: Boban Stojanović

Na podlagi statuta SZPS sklicuje predsedstvo SZPS redno letno SKUPŠČINO, ki bo

v soboto dne 24. 1. 2015 ob 9.00 v Ljubljani

(Lokacija: sejna dvorana podjetja Dobra hiša v Stegnah, Stegne11A, Ljubljana)

 

 

Dnevni red (predlog):

  1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti,

  2. Izvolitev delovnega predsedstva

  3. Potrditev zapisnika lanske skupščine, potrditev dnevnega reda

  4. Poročilo predsednika zveze, razprava in sprejem

  5. Poročilo sekretarja zveze, razprava in sprejem

  6. Poročilo predsednika NROI, razprava in sprejem

  7. Finančno poročilo 2014, razprava in sprejem

  8. Poročilo predsednika NO, razprava in sprejem

  9. Finančni plan 2015, razprava in sprejem

  10. Stanje članstva v SZPS in potrditev območnih direktorjev

  11. Razrešitev predsedstva SZPS

  12. Volitve članov predsedstva SZPS

  13. Obravnava in sprejem pravilnikov SZPS in pravil NROI

  14. Razno

  15. Zaključek skupščine

 

UDELEŽBA NA SKUPŠČINI

Vsak član pošlje na skupščino dva predstavnika, ki imata skupaj en glas. Če je prisoten samo en predstavnik člana, ima ta en glas. Ena oseba ne more zastopati dveh ali več društev.
Glasovati smejo le člani, ki imajo do dneva skupščine plačali poravnane vse finančne obveznosti do zveze.
Člani nadzornega odbora in disciplinskega razsodišča prisostvujejo skupščini brez pravice do odločanja, če niso hkrati tudi predstavniki. Članom predsedstva, ki so hkrati predstavniki člana, lahko skupščina prizna vse pravice in dolžnosti predstavnikov, razen odločanja o zadevah, ki se nanašajo na njihovo delo in razrešnico.

 

POOBLASTILA

Ob prihodu na skupščino se oglasite pri predstavniku predsedstva, ki mu izročite pisno pooblastilo za zastopanje in kopijo potrdila o plačilu obveznosti (če je bilo to izvedeno manj kot 4 dni pred skupščino). Predstavnika prejmeta glasovalni karton. Brez pisnega pooblastila na skupščini ne bo mogoče sodelovati.

 

DELO NA SKUPŠČINI

Delo na skupščini bo potekalo po poslovniku. Gradivo za skupščino je na voljo na spletni strani www.ipsc.si/SZPS/dokumentacija (dokumentacija). Na naslov sekretar@ipsc.si pošljite tudi vse morebitne predloge za skupščino.

 

Prosim, da se skupščine preko svojih predstavnikov zagotovo udeležite in tako pripomorete k uresničevanju ciljev vašega društva in zveze.

Comments