1. Qui som?‎ > ‎

Organització

Fotografía diseño

El Consell d’Administració és l'òrgan de govern nomenat per la Junta General d'Accionistes. Correspon al Consell d'Administració l'adopció de tot tipus de decisions necessàries per a complir l'objecte social i entre elles, establir les línies bàsiques d'actuació de la companyia, referides tant a l'organització interna com a la política d'inversions i desinversions.

La Comissió Executiva, d'acord amb allò que estableixen els estatuts de la Societat, té atribuïdes les funcions delegades del Consell. El nombre reduït dels seus membres permet la seva convocatòria de forma més àgil, especialment en aquells temes la urgència dels quals no permet demorar les decisions: els projectes d'inversió.

El Comitè d’Auditoria, creat a partir de les directrius de la Llei 44/2002, de 22 de Novembre, té assignades les següents funcions:

  • Informar la Junta General d’accionistes sobre les qüestions que li plantegin els accionistes en matèria de les seves competències.
  • Proposar al Consell d'Administració, per a la seva posterior aprovació en Junta General d'Accionistes, el nomenament d'auditors de comptes externs.
  • Coneixement del procés d’informació financera i dels sistemes de control intern.
  • Relacions amb els auditors externs d’acord amb allò que preveuen la legislació d’auditoria i en les normes tècniques.

La Unitat de Control actua, com a mínim, un cop l’any per tal de detectar debilitats i proposar solucions. Les seves principals funcions son:

  • Revisar tots els procediments de la companyia com a mínim una vegada l’any.
  • Verificar el compliment dels procediments i el correcte funcionament dels corresponents controls.


                                               © 2007, Inverpyme SCR de Régimen Común, S.A.
                                                Av. Diagonal, 626, 4rt 2a - A. 08021 Barcelona
                                                                     Tel. 93 316 32 83
Ċ
Daya Gresa Barbero,
21 feb. 2012 0:45