Achiziţii publice


Anunţ Achiziţie publică - Servicii de catering

postat 4 iul. 2012, 23:58 de Webmaster CENAFER   [ actualizat la 5 iul. 2012, 01:00 ]

 [Descarcă documentul]

Nr. 1.4 / P3 / 192 / 19.06.2012

 

Anunţ Achiziţie publică

Servicii de catering, cod CPV 555200001

Achiziţie directă în urma studiului de piaţă

 

I. Informaţii generale

 

Denumire achizitor: Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară – CENAFER

Adresa: Calea Griviţei nr. 343 , sector 1

Localitate:  Bucureşti

Cod poştal:

      010716

Ţara:  România

Persoane de contact:

În atenţia: Mirela Ana-Maria GOLĂȘANU

Telefon: 0758.886.075

E-mail: mirela.55286@gmail.com

Fax: 0336.818.727

Adresa de internet: http: // www.cenafer.ro

Autoritatea contractanta achiziţionează  în  numele altei autorităţi contractante  

  DA □         NU þ

 

II. Sursa de finanţare

 

Sursa de finanţare a contractului ce urmează a fi atribuit:

               Surse proprii

        DA                NU   þ

După caz, proiect/program finanţat din fonduri comunitare            

   DA  þ             NU   

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Contract de finanţare nr.  POSDRU / 81 / 3.2 / S / 55286 

 

III.  Obiectul contractului

 

III.1) Denumire contract:

Achiziţie Servicii de catering pentru derularea programelor de formare tip specializare/perfecționare în cadrul proiectului „Flexibilitate și adaptabilitate în transportul feroviar”

III.2) Denumire contract şi locurile de prestare

(a) Lucrări                                  

(b) Produse    

(c) Servicii                  þ

Execuţie                                

Proiectare şi execuţie 

Realizare prin orice mijloace     corespunzătoare cerinţelor specificate de  autoritate contractantă               

Cumpărare                           

Leasing                              

Închiriere                   

Cumpărare în rate□

 

Categoria serviciului   

2A                             

2B                               þ

 

 

Principala locaţie a lucrării  

 

 

Coduri  CPV

Principalul loc de livrare:

 

Locurile de prestare:

În apropierea centrelor teritoriale CENAFER

Cod CPV: 555200001

Centre teritoriale:

1. CCIPTF Bucureşti, Calea Griviţei nr. 193B, sector 1.

III.3) Procedura se finalizează prin:

 Contract de achiziţie publică:     þ

 Încheierea unui acord cadru          

III.4) Durata contractului de achiziţie publică:

          4 luni de la data semnării contractului, începând cu luna iulie 2012

III.5) Divizare pe loturi

              Da  þ        Nu □

III.6) Oferte alternative sunt acceptate                 DA □                       NU þ

 

IV. Cantitatea sau scopul contractului

 

Numărul total de participanţi pentru care se contractează servicii de catering este de 850 persoane, plus instructorii care predau cursurile, împărţiţi în 40 serii de formare, conform Programului sesiunilor de formare şi al examenelor întocmit lunar. Pentru fiecare serie de formare sunt preconizate 2 zile în care sunt necesare serviciile de catering.

 

 

V. Procedura aplicată

 

Serviciile de catering sunt incluse în categoria celor prevăzute de Anexa 2B la OUG nr. 34/2006. În consecinţă, serviciile vor fi achiziţionate prin atribuire directă în urma studiului de piaţă.

 

VI.  CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECŢIE

 

VI.1.  Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut          þ    

 

VI.2. Termen limită de depunere a ofertelor:

 

Bucureşti: 10.07.2012, ora 16.00;

 

VI.3. Adresa unde se primesc ofertele:

 

Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară – CENAFER,

1.      CCIPTF Bucureşti, Calea Griviţei nr. 343, sector 1.

 

VII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI

 

VII.1 Ajustarea  preţului contractului

DA                                     NU þ

 

VII.2. Garanţia de bună execuţie a contractului

DA                                     NU þ

 

VIII. CAIET DE SARCINI

           

Toate specificaţiile de mai jos sunt minimale. Ofertanţii trebuie să garanteze îndeplinire tuturor caracteristicilor de mai jos.

 

CAIET DE SARCINI

pentru achiziţia Serviciilor de Catering

 

 

Beneficiar:

Centrul Naţional de Calificare şi instruire Feroviară – CENAFER

Titlul proiectului POSDRU:

Flexibilitate și adaptabilitate în transportul feroviar

ID proiect POSDRU:

55286

Linia de finanţare:

POSDRU / 81 / 3.2 / S / 55286

Denumirea achiziţiei:

ACHIZIŢIE SERVICII CATERING

Obiectul achiziţiei:

SERVICII CATERING

Cod CPV:

55520000-1

 

1.           INTRODUCERE

 

Prezentul Caiet de sarcini stabileşte regulile de bază care trebuie respectate la achiziţia serviciilor de catering, în cadrul proiectului ID 55286.

 

2. SCURTĂ DESCRIERE

 

În cadrul proiectului Flexibilitate și adaptabilitate în transportul feroviar, contract POSDRU / 81 / 3.2 / S / 55286, Activitatea 2, Program de formare tip specializare/perfecționare privind flexibilitatea organizațională, constă în predarea cursurilor de specializare/perfecţionare pentru 250 de angajați și manageri de la toate nivelurile din sectorul feroviar. Durata cursurilor, ca număr de ore, variază în funcţie de tematică şi specialitatea la care se adresează.

Numărul total de participanţi pentru care se contractează servicii de catering este de 850 persoane, plus instructorii care predau cursurile, împărţiţi în 40 serii de formare, conform Programului sesiunilor de formare şi al examenelor întocmit lunar.

Serviciile solicitate prin prezentul caiet de sarcini sunt destinate desfăşurării în bune condiţii a activităţii din proiect. Regulile de bază stabilite sunt comune, minime şi obligatorii pentru toate contractele de prestării servicii de catering.

Serviciile de catering vor fi prestate în centrul teritorial CENAFER din Bucureşti.

 

3. OBIECTUL CONTRACTULUI

 

Obiectul fiecărui contract este achiziţia Serviciilor de catering.

Numărul de persoane pentru care se solicită servicii de catering se comunică săptămânal de responsabilul de derulare a contractului, cu două zile lucrătoare înainte de începerea cursului de perfecţionare, pe baza confirmării participanţilor.

 

            4. DURATA CONTRACTULUI

 

  Perioada maximă pentru derularea contractului este iulie-noiembrie 2012.

 

5. TARIFE

                       

  Preţul plătit prestatorului de beneficiar este de 15 lei/porţie, la care se adaugă TVA. Preţul este ferm şi neajustabil pe toata durata contractului.

 

6. specificatii minime obligatorii

 

-  Prestarea serviciilor de catering, respectiv pregătirea, prepararea şi livrarea mesei de prânz compusă din 2 feluri de mâncare: un aperitiv, un fel principal cald, cafea și ½ l apă plată pentru numărul de zile şi persoane stabilite în comanda beneficiarului.

-  Prestatorul va asigura accesoriile necesare întrucât beneficiarul nu deţine spaţii special amenajate pentru servirea mesei (tacâmuri, farfurii, pahare de unică folosinţă).

-  Meniul va fi stabilit astfel încât felul principal să nu se repete într-o săptămână.

-  Prestatorul va asigura la datele comunicate de beneficiar pregătirea, prepararea şi livrarea produselor.

-  Prestatorul se obligă să presteze serviciile oricând în perioada iulie-noiembrie 2012, la solicitarea beneficiarului.

-  Prestatorul se obligă să transporte preparatele cu maşini autorizate sanitar, transportul până la beneficiar fiind inclus în preţul produselor.

-  Prestatorul va răspunde la comanda primită din partea beneficiarului astfel încât să se încadreze în cerinţele specificate prin Caietul de sarcini, atât din punct de vedere calitativ şi cantitativ cât şi din punct de vedere al preţului stabilit.

-  Prestatorul va emite câte o factură la sfârşitul fiecărei serii în parte, după finalizarea serviciilor solicitate de beneficiar.

-  Plata facturilor se va face în termen de 30 zile calendaristice de la data confirmării de primire a acestora de Beneficiar.

-  Prestatorul se obligă să transmită Beneficiarului, periodic, analizele produselor, conform legislaţiei în vigoare.

 

7.  ALTE CLAUZE CONTRACTUALE

 

-  Beneficiarul poate solicita anularea comenzilor transmise sau modificarea cantităţilor după transmiterea comenzilor, dacă hotărârea de anulare sau modificare a comenzii se transmite înainte de prestarea serviciilor, fără cheltuieli suplimentare.

-           Beneficiarul se obligă să anunţe prestatorul cu cel puţin două zile lucrătoare înainte de începerea unei serii.

-  Spaţiul de servire a mesei va fi asigurat de către beneficiar.

 

 

 

Bucureşti

19.06.2012

 

 

Manager proiect

Simona Lucia MUȘAT

 

Anunţ Achiziţie publică- Servicii de cazare

postat 4 iul. 2012, 23:56 de Webmaster CENAFER   [ actualizat la 5 iul. 2012, 01:01 ]

[Descarcă documentul]

Nr. 1.4 / P3 / 191 / 19.06.2012

 

Anunţ Achiziţie publică

Servicii de cazare, cod CPV 551100004

Achiziţie directă în urma studiului de piaţă

 

I. Informaţii generale

 

Denumire achizitor: Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară – CENAFER

Adresa: Calea Griviţei nr. 343 , sector 1

Localitate:  Bucureşti

Cod poştal:

      010716

Ţara:  România

Persoane de contact:

În atenţia: Mirela Ana-Maria GOLĂȘANU

Telefon: 0758.886.075

E-mail: mirela.55286@gmail.com

Fax: 0336.818.727

Adresa de internet: http: // www.cenafer.ro

Autoritatea contractanta achiziţionează  în  numele altei autorităţi contractante  

  DA □         NU þ

 

II. Sursa de finanţare

 

Sursa de finanţare a contractului ce urmează a fi atribuit:

               Surse proprii

        DA                NU   þ

După caz, proiect/program finanţat din fonduri comunitare            

   DA  þ             NU   

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Contract de finanţare nr.  POSDRU / 81 / 3.2 / S / 55286 

 

III.  Obiectul contractului

 

III.1) Denumire contract:

Achiziţie Servicii de cazare pentru derularea programelor de formare tip specializare/perfecționare în cadrul proiectului „Flexibilitate și adaptabilitate în transportul feroviar”

III.2) Denumire contract şi locurile de prestare

(a) Lucrări                                  

(b) Produse    

(c) Servicii                  þ

Execuţie                                

Proiectare şi execuţie 

Realizare prin orice mijloace     corespunzătoare cerinţelor specificate de  autoritate contractantă               

Cumpărare                           

Leasing                              

Închiriere                   

Cumpărare în rate□

 

Categoria serviciului   

2A                             

2B                               þ

 

 

Principala locaţie a lucrării  

 

 

Coduri  CPV

Principalul loc de livrare:

 

Locurile de prestare:

Centrul teritorial CENAFER București

Cod CPV: 551100004

Centrul teritorial:

1. CCIPTF Bucureşti, Calea Griviţei nr. 343, sector 1.

III.3) Procedura se finalizează prin:

 Contract de achiziţie publică:     þ

 Încheierea unui acord cadru          

III.4) Durata contractului de achiziţie publică:

          4 luni de la data semnării contractului, începând cu luna iulie 2012

III.5) Divizare pe loturi

              Da  þ        Nu 

III.6) Oferte alternative sunt acceptate                 DA □                       NU þ

 

IV. Cantitatea sau scopul contractului

 

În total, se contractează servicii de cazare pentru 633 nopţi, conform Programului sesiunilor de formare şi al examenelor întocmit lunar.

 

V. Procedura aplicată

 

Serviciile de cazare sunt incluse în categoria celor prevăzute de Anexa 2B la OUG nr. 34/2006. În consecinţă, serviciile vor fi achiziţionate prin atribuire directă în urma studiului de piaţă.

 

VI.  CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECŢIE

 

VI.1.  Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut          þ    

 

VI.2. Termen limită de depunere a ofertelor:

 

Bucureşti: 10.07.2012, ora 16.00;

 

VI.3. Adresa unde se primesc ofertele:

 

Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară – CENAFER,

1.      CCIPTF Bucureşti, Calea Griviţei nr. 343, sector 1.

 

VII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI

 

VII.1 Ajustarea  preţului contractului

DA                                     NU þ

 

VII.2. Garanţia de bună execuţie a contractului

DA                                     NU þ

 

 

VIII. CAIET DE SARCINI

           

Toate specificaţiile de mai jos sunt minimale. Ofertanţii trebuie să garanteze îndeplinire tuturor caracteristicilor de mai jos.

 

CAIET DE SARCINI

pentru achiziţia Serviciilor de Cazare

 

 

Beneficiar:

Centrul Naţional de Calificare şi instruire Feroviară – CENAFER

Titlul proiectului POSDRU:

Flexibilitate și adaptabilitate în transportul feroviar

ID proiect POSDRU:

55286

Linia de finanţare:

POSDRU / 81 / 3.2 / S / 55286

Denumirea achiziţiei:

ACHIZIŢIE SERVICII de CAZARE

Obiectul achiziţiei:

SERVICII de CAZARE

Cod CPV:

551100004

 

 

1.           INTRODUCERE

 

Prezentul Caiet de sarcini stabileşte regulile de bază care trebuie respectate la achiziţia serviciilor de cazare, în cadrul proiectului ID 55286.

 

 

2. SCURTĂ DESCRIERE

 

În cadrul proiectului Flexibilitate și adaptabilitate în transportul feroviar, contract POSDRU / 81 / 3.2 / S / 55286, Activitatea 2, Program de formare tip specializare/perfecționare privind flexibilitatea organizațională, constă în predarea cursurilor de perfecţionare pentru 250 de angajați și manageri de la toate nivelurile din sectorul feroviar. Durata cursurilor variază ca număr de ore, în funcţie de tematică şi specialitatea la care se adresează.

În total, se contractează servicii de cazare pentru 633 nopţi, conform Programului sesiunilor de formare şi al examenelor întocmit lunar.

Serviciile solicitate prin prezentul caiet de sarcini sunt destinate desfăşurării în bune condiţii a activităţii din proiect. Regulile de bază stabilite sunt comune, minime şi obligatorii pentru toate contractele de prestării servicii de cazare.

Serviciile de cazare vor fi prestate în centrul teritorial CENAFER din Bucureşti,.

 

 

3. OBIECTUL CONTRACTULUI

 

Obiectul fiecărui contract este achiziţia Serviciilor de cazare.

Numărul de persoane şi nopţi de cazare pentru care se solicită servicii de cazare se comunică săptămânal de responsabilul de derulare a contractului, cu două zile lucrătoare înainte de începerea cursului de perfecţionare, pe baza confirmării participanţilor.

 

            4. DURATA CONTRACTULUI

 

  Perioada maximă pentru derularea contractului este iulie-noiembrie 2012.

 

5. TARIFE

                       

  Preţul plătit prestatorului de beneficiar este de maxim 190 lei/pers/noapte, la care se adaugă TVA. Preţul este ferm şi neajustabil pe toata durata contractului.

 

6. specificatii minime obligatorii

 

-  Unitatea de cazare trebuie să aibă un nivel de clasificare de minimum 2 stele şi maximum 3 stele.

-  Unitatea de cazare trebuie să pună la dispoziţia beneficiarului camere tip „single”.

-  Camerele hotelului trebuie să aibă baie proprie, climatizare sau aer condiţionat, televizor, iar instalaţiile sanitare şi electrice să fie în stare foarte bună de funcţionare.

-  Serviciile de cazare sunt asigurate pentru numărul de persoane şi nopţi stabilite în comanda beneficiarului.

-  Prestatorul se obligă să presteze serviciile oricând în perioada iulie-noiembrie 2012, la solicitarea beneficiarului.

-  Prestatorul va răspunde la comanda primită din partea beneficiarului astfel încât să se încadreze în cerinţele specificate prin Caietul de sarcini, atât din punct de vedere calitativ şi cantitativ cât şi din punct de vedere al preţului stabilit.

-  Prestatorul va emite câte o factură la sfârşitul fiecărui sejur în parte, după finalizarea serviciilor solicitate de beneficiar.

-  Plata facturilor se va face în termen de 30 zile calendaristice de la data confirmării de primire a acestora de Beneficiar.

 

 

7.  ALTE CLAUZE CONTRACTUALE

 

-  Beneficiarul poate solicita anularea comenzilor transmise sau modificarea numărului de nopţi după transmiterea comenzilor, dacă hotărârea de anulare sau modificare a comenzii se transmite înainte de prestarea serviciilor, fără cheltuieli suplimentare.

-           Beneficiarul se obligă să anunţe prestatorul cu cel puţin două zile lucrătoare înainte de începerea unei serii.

 

 

 

 

 

 

 

Bucureşti

19.06.2012

 

 

Manager proiect

Simona Lucia MUȘAT

Situaţia achiziţiilor publice aflate în pregătire şi în derulare la data de : 03.07.2012

postat 3 iul. 2012, 06:17 de Webmaster CENAFER

 

Situatia achizitiilor publice aflate in pregatire

la data de : 03.07.2012

 

Nr.

Crt.

Denumire

procedura

achizitie

Tipul

procedurii

Valoarea

estimata

Data estimate

pentru initierea

procedurii

Data estimate

pentru finalizarea

procedurii

Observatii

1.

Simulator conducere

locomotive

Dialog

competitiv

425000

15.08.2012

31.12.2012

 

2.

Sistem protectie si

paza electronica

Cerere oferta

180000

31.08.2012

31.12.2012

 

3.

Softuri specializate

Cerere oferta

170000

15.09.2012

31.12.2012

POSDRU

4.

Renovare

sali curs

Cerere oferta

200000

15.09.2012

31.12.2012

POSDRU

5.

Platforma

informatica

Cerere oferta

290000

15.09.2012

31.12.2012

POSDRU

 

 

 

DIRECTOR GENERAL

Dionisie Daniel Ardelean

 

 

 

Anexa nr. 2

la OMTI  1121/2012

 

CENAFER BUCURESTI

 

Situatia achizitiilor publice aflate in derulare

La data de : 03.07.2012

 

 

Nr.

Crt.

Denumire

procedura

achizitie

Tipul

procedurii

Valoarea

estimata

Data deschiderii

ofertelor

Stadiul

procedurii

Data

finalizarii

procedurii

Denumirea

ofertantilor

Observatii

1.

Servicii

organizare

voiajuri

Cerere oferta

280000

28.05.2012

In

derulare

15.08.2012

SC Carpatia Tour SRL

POSDRU

 

 

DIRECTOR GENERAL

Dionisie Daniel Ardelean

 

 

 

1-3 of 3