Inici

MATEMÀTIQUES 3r ESO (grups A, B i C)

"No hi ha enigmes, si un problema pot plantejar-se també pot resoldre's."
Ludwing Wittgenstein (1889 - 1951)

Prof. Robert Comet Batlle

Criteris avaluació...
MatèriaInstruments i activitats d’avaluacióAssoliment de les Cb de la matèria i transversalsCàlcul de les qualificacionsRecuperacionsAvaluació final contínua (juny)Avaluació final extraordinària (setembre)Recuperació de la matèria pendent de curs anterior
MatemàtiquesControls de les unitats fetes (mínim 2 per trimestre)

Llibreta de l’alumne/a

Treballs esporàdics

Activitats complementàries

Participació a classe

Participació a concursos matemàtics

Deures d’estiu.

Al llarg del curs es treballen totes les competències: matemàtica, comunicativa lingüística i audiovisual, tractament de la informació i digital, d’aprendre a aprendre, d’autonomia i iniciativa personal, social i ciutadana, en el coneixement i la interacció amb el món físic i l’artística i cultural.Mitjana ponderada:

70%controls – 30% actitud.

Grup A: 60% – 40% (nota màxima Bé).

L’entrega de la llibreta és oblitatòria per aprovar el trimestre.

Trimestrals (s’ha d’entregar la llibreta del trimestre).

Al juny es recuperen els trimestres suspesos.

Nota màxima Suficient.

La nota final contínua és la mitjana aritmètica dels tres trimestres.

Els tres trimestres han d’estar aprovats per fer la mitjana.

Es pot fer una prova per pujar nota.

Prova de tot el curs.

La feina d’estiu s’ha d’entregar obligatòriament i és un 40% de la nota.

Nota màxima Suficient.

Prova de tot el curs.

Nota màxima Suficient.

Si s’aprova el curs actual queda aprovat el curs anterior.


programació curs: