Pàgina d'inici

Català 3r d'ESO
Resultat d'imatges de text la galera 3 eso
Prof. Francesca Dot Badia

Creació pàg. web. Josep Mencion Seguranyes
MatèriaInstruments i activitats d’avaluacióAssoliment de les Cb de la matèria i transversalsCàlcul de les qualificacionsRecuperacionsAvaluació final contínua (juny)Avaluació final extraordinària (setembre)Recuperació de la matèria pendent de curs anterior
CatalàMínim dos exàmens per trimestre, activitats d’expressió escrita (mínim dos dictats i dues redaccions), activitats sobre la lectura obligatòria, activitats d’expressió oral i actitud.Les previstes al currículum de l’assignatura.Activitats d’avaluació contínua:
. Exàmens: 60 % (aulà ordinària) / 55 % (adaptacions)
. Lectura obligatòria:10 %
. Expressió escrita: 10 %
. Expressió oral: 15 %
. Actitud: 5 % / 10 % (adaptacions)
Hi ha activitats voluntàries per millora de nota, que poden representar un punt més, com a màxim. Tres negatius per faltes de deures, però, resten 0,5 punts a la mitjana.
Exàmens de recuperació trimestrals. A final de curs, si han suspès dos trimestres, han de recuperar tot el curs al juny.Mitjana ponderada dels tres trimestres.L’alumne haurà de fer un examen de recuperació de TOTA la matèria. Hi haurà tasques obligatòries.  La qualificació màxima de l’examen de suficiència serà de 5.L’alumne haurà de fer un examen de recuperació de TOTA la matèria. Pot haver-hi tasques obligatòries.  La qualificació màxima de l’examen de suficiència serà de 5.