Pàgina principal

Física i Química 3r d'ESO
Resultat d'imatges de Física i Química 3r d'ESO
Continguts: Jordi Ribera

Creador pg. web. Josep Mencion

Criteris d'avaluació
MatèriaInstruments i activitats d’avaluacióAssoliment de les Cb de la matèria i transversalsCàlcul de les qualificacionsRecuperacionsAvaluació final contínua (juny)Avaluació final extraordinària (setembre)Recuperació de la matèria pendent de curs anterior
Física i QuímicaExàmens de cada unitat.

Llibreta.

Informes de laboratori.

Activitats del llibre digital.

Les previstes al currículum de l’assignatura.50% examens

(Mínim 3,5)

10% actitud

10% deures i llibreta

30% informes de laboratori

Si un alumne suspén un trimestre, caldrà realitzar un prova escrita de recuperació al llarg del següent trimestre. Serà necessari entregar un dossier d’exercicis per poder realitzar l’examen.La nota final de l’assignatura és la mitjana aritmètica de les notes (no arrodonides) dels tres trimestres.Caldrà presentar la feina d’estiu i realitzar una prova escrita.Presentació d’un dossier.