Estudis‎ > ‎

Aula Oberta


JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE


L’IES Corbera ubicat al municipi de Corbera de Llobregat, en col·laboració amb l’Ajuntament de Llobregat, han anat reelaborant el projecte inicial d’Aula Oberta que es va redactar el curs 2005-2006. El projecte, en matèria d’atenció a la diversitat, pretén donar resposta a les necessitats educatives específiques dels alumnes de 2n cicle de la ESO que presenten dificultats d’aprenentatge, desmotivació greu, perill d’absentisme acadèmic, problemes de conducta greus, i que per tant precisen d’actuacions individualitzades i adaptacions curriculars per a la seva integració escolar, social i laboral

L’IES ha tingut sempre un percentatge d’alumnat amb serioses dificultats d’aprenentatge sobretot de caire conductual, i s’han anant atenent i diluint dins el grup classe, en els grups flexibles de nivell, o fins i tot, en agrupaments específics a temps parcial, però aquestes actuacions no permeten donar-los tota l’atenció que necessiten i per tant aquests alumnes no assoleixen els objectius. A més al creixement anual d’alumnes, cal afegir els repetidors també amb característiques de no adaptació a la normativa escolar.

Actualment el centre acull a 660 alumnes, tant del municipi, com de municipis propers, La Palma de Cervelló, Pallejà i Cervelló. D’aquests el 3% representa el grup d’alumnes d’aula oberta. Cal comentar que aquest percentatge no inclou: alumnes de l’aula d’acollida, alumnes amb necessitats específiques que no pertanyen (per criteri docent) a l’aula oberta, i alumnes amb d’altres necessitats educatives especials. Per a tots ells el centre compta amb diferents tipus d’actuacions en matèria d’atenció a la diversitat.

L’Aula Oberta de Corbera de Llobregat funciona com a tal des de l’Octubre de 2005, d'ençà fins ara, s’han anat proposant activitats per tal de millorar la qualitat del projecte i d’establir una estructura ferma i amb continuïtat.

Entenem la nostra Aula Oberta com un programa de diversificació curricular amb una estructura ferma, d’àmbit teorico-pràctic que permet l’assoliment de les competències bàsiques i objectius de cicle, així com reforçar el creixement personal i pre-professional dels/de les seus/ves alumnes.

OBJECTIUS GENERALS


Els objectius generals del projecte són els que a continuació es detallen.
  • Garantir el dret a escolarització a tots els nois i noies fins els setze anys.

  • Ser un recurs extraordinari per atendre de manera efectiva les necessitats educatives de determinats alumnes.

  • Fer créixer l’ autoestima de l’alumnat a partir del desenvolupament de les seves destreses i capacitats.

  • Facilitar la integració en la dinàmica escolar a través de l’adquisició d’hàbits socials i de responsabilitat en el treball.

  • Modificar en positiu la visió que aquests alumnes tenen del marc escolar i dels valors educatius: esforç, treball individual i en equip, cooperació, compromís,…

  • Assolir els continguts mínims de l’etapa de l’ESO, de manera globalitzada i adaptant-los al seu ritme d’aprenentatge i les seves capacitats, de manera que puguin obtenir, en cas d’una evolució suficientment satisfactòria, la promoció dins l’etapa i el títol de Graduat en ESO.

  • Facilitar els aprenentatges bàsics, tant a nivell d’instrumentals com de coneixement de l’entorn, així com d’hàbits i estratègies que els ajudin a relacionar-se amb la realitat que els envolta d’una manera més positiva.

  • Facilitar l’aprenentatge d’habilitats socials i de formació laboral que els possibilitin accedir al món laboral.

  • Integrar, en la major mesura possible, a la família en el seguiment del procés educatiu del seu fill/a.


ORGANITZACIÓ, PLANIFICACIÓ I PROFESSIONALS RESPONSABLES DEL SEU FUNCIONAMENT


La responsabilitat de la planificació i organització de l’A.O. recau en l’institut, amb la col·laboració directa de l’Ajuntament de Corbera.

La responsabilitat concreta en el desenvolupament de la programació, funcionament, avaluació i seguiment de l’alumnat, i de la pròpia A.O. serà compartida entre l'institut i l’ajuntament.

El conjunt de la gestió acadèmica és responsabilitat de l’IES Corbera, ja que l’alumne és, a tots els efectes, alumne del centre. Ens referim a la matriculació, tramitació i custòdia de l’expedient acadèmic, la tramitació de títols, beques i altres documents referents a l’escolarització de l’alumne.

La coordinació periòdica entre els professionals de l’institut i de l’ajuntament que participin directament en l’atenció a aquests alumnes és fonamental.

Hi estarà implicat l’equip docent d’aquests alumnes i el Cap d’Estudis pel que fa a les activitats que realitzin dins l’IES, tant les que responen a l’aula ordinària dels alumnes, dins el referent del seu grup classe, com les que s’ofereixin de manera específica per a ells, de caire pràctic.

D’altra banda, comptem amb la professional, o professionals, que exerceixen la docència a l’aula. Cadascuna d’aquestes aules, la interna i l’externa, tindrà un tutor o tutora que coordinaran el conjunt de l’oferta educativa del grup d’alumnes de l’A.O. A més és compta amb la tècnica d’educació de l’Ajuntament de Corbera per a la gestió i seguiment de les activitats de l’aula externa.


EL TALLER MUNICIPAL

Totes les accions que es duen a terme fora del centre estan regulades per un ” Conveni de col·laboració entre el Departament d'Educació i Universitats i l'Ajuntament de Corbera de Llobregat” , per al projecte “Aula Oberta d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària del municipi , per al segon cicle de l'ESO de l'IES Corbera. Signat a 15 de Juliol de 2008.

Per a les accions relacionades amb els empresaris i empresàries del muncipi, s'estableix un conveni de col·laboració entre l'IES, l'empresa, els pares i l'alumne, on s'especifica que la en la realització de les pràctiques no existeix cap tipus de relació contractual ni implica prestació de serveis per part de l'alumne.