Presentació‎ > ‎

Consell Escolar

Composició del Consell Escolar ( Curs 2016-2017) (actualitzat 19/12/2016)

 Directora Ma Teresa Arias Corral
 Cap d'estudis Antonio Guirola Corrales
 Secretària Míriam Ribera i Rius
 Representants de pares i mares Margarita Moya Vidal
  Rosa Maria Ordoño Moreno
 Representants de l'alumnat Anna Anducas Rodón
  Paula Peirón Vázquez
  Gerard Solé Tintoré
 Representant de l'AMPA Josep Maria Català Foguet
 Representants del professorat Ernest Alcoba Gómez
  Lourdes Allepuz Suñé
  Susana Burriel Cortés
  Enric Grané Floris
  Mònica Montilla Farreres
  Catalina Parpal Roca
 Educadora USEE Ma Carmen Acosta Gómez
 Representant del PAS Silvia Aguado Sánchez
 Representant de l'Ajuntament Alfredo Prado García


 Comissió permanent Ma Teresa Arias Corral
  Enric Grané Floris
  Margarita Moya Vidal
  Paula Peirón Vázquez
 Comissió econòmica Ma Teresa Arias Corral
  Míriam Ribera Rius
  Catalina Parpal Roca
  Josep Ma Català
  Anna Anducas Rodón
 Representant coeducació Ernest Alcoba Gómez
 Representants Consell Escolar Municipal Ma Teresa Arias Corral
  Mònica Montilla Farreres
  Gerard Solé Tintoré


Funcions del Consell Escolar ( Article 148 )

a) Participar en l’aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions. El consell escolar ha de ser consultat per la Direcció de manera preceptiva per valorar la proposta del projecte educatiu i manifestar el seu suport amb una majoria de tres cinquenes parts dels membres.

b) Participar en l’aprovació de la programació general anual del centre, de les normes de funcionament i de la gestió econòmica del centre. El consell escolar ha de ser consultat de manera preceptiva per valorar cada una de les propostes i manifestar el seu suport per majoria simple dels membres. i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.

c) Avaluar l’aplicació del projecte educatiu del centre i de les seves modificacions així com la resta de documents de gestió del centre.

d) Ser consultat preceptivament pel director abans que aquest aprovi el pressupost. Fer el seguiment del pressupost, comprovant l’aplicació dels recursos econòmics. Valorar la liquidació del pressupost.

e) Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.

f) Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.

g) Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.

h) Intervenir en la resolució de conflictes i, si escau, revisar les sancions dels alumnes.

i) Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.

j) Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.

k) Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.

l) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.