Presentació‎ > ‎

Consell Escolar

Composició del Consell Escolar ( Curs 2016-2017) (actualitzat 19/12/2016)

 Directora Ma Teresa Arias Corral
 Cap d'estudis Antonio Guirola Corrales
 Secretària Míriam Ribera i Rius
 Representants de pares i mares Margarita Moya Vidal
  Rosa Maria Ordoño Moreno
 Representants de l'alumnat Anna Anducas Rodón
  Paula Peirón Vázquez
  Gerard Solé Tintoré
 Representant de l'AMPA Josep Maria Català Foguet
 Representants del professorat Ernest Alcoba Gómez
  Lourdes Allepuz Suñé
  Susana Burriel Cortés
  Enric Grané Floris
  Mònica Montilla Farreres
  Catalina Parpal Roca
 Educadora USEE Ma Carmen Acosta Gómez
 Representant del PAS Silvia Aguado Sánchez
 Representant de l'Ajuntament Alfredo Prado García


Funcions del Consell Escolar ( Article 148 )

 1. El consell escolar és l'òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Correspon al Departament establir mesures perquè aquesta participació sigui efectiva, i també determinar el nombre i el procediment d'elecció dels membres del consell.
 2. El Departament ha d'adaptar l'estructura i la composició del consell escolar a les característiques dels centres educatius únics a què es refereix l'article 72.3, i d'altres centres de característiques singulars, per a garantir l'eficàcia en l'exercici de les funcions que li corresponen.
 3. Corresponen al consell escolar les funcions següents:
  a) Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.
  b) Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats. 
  c) Aprovar les propostes d'acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboraciódel centre amb entitats o institucions.
  d) Aprovar les normes d'organització i funcionament i les modificacions corresponents.
  e) Aprovar la carta de compromís educatiu.
  f) Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
  g) Intervenir en el procediment d'admissió d'alumnes.
  h) Participar  en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
  i) Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions dels alumnes.
  j) Aprovar les directrius per a la programació d'activitats escolars complementàries i d'activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament. 
  k) Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l'evolució del rendiment escolar.
  l) Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn.
  m) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.
 4. El consell escolar ha d'aprovar les seves normes de funcionament. En allò que aquestes normes no estableixin, s'apliquen les normes reguladores dels òrgans col·legiats de l'Administració de la Generalitat. 
 5. El consell escolar actua normalment en ple. Es poden constituir comissions específiques d'estudi i informació, a les quals, en tot cas, s'hi ha d'incorporar un professor o professora, i un alumne o alumna o un representant o una representant de les mares i els pares. Els centres de titularitat pública han de comptar amb una comissió econòmica, amb les excepcions que estableix el Departament.