Projecte educatiu

MISSIÓ

L'Institut Ramon Casas i Carbó és el centre públic d'educació secundària de Palau-solità i Plegamans que té per missió educar i formar nois i noies a partir de 12 anys, de manera que esdevinguin ciutadans responsables, solidaris, respectuosos amb l'altre i l'entorn i competents en les habilitats socials i personals que, d'una banda, els permetin incorporar-se a una societat multicultural i dinàmica i, de l'altra, integrar-se en un procés de formació al llarg de tota la vida.
Amb aquest fi, es valora el pluralisme ideològic basat en el respecte de l'altre i les seves idees, polítiques i religioses i es potencien els valors de la convivència, la solidaritat i l'actitud de diàleg; s'utilitza el català com llengua d'ensenyament i aprenentatge i de referència per a tota la comunitat educativa, comptant amb una presència adequada del castellà i de les llengües estrangeres en el currículum, que garanteixin la competència lingüística de l'alumnat en una societat global; s'educa per a la no discriminació per raó de sexe o cultura; es potencia l'educació com a procés integral que afecta tots els aspectes de la personalitat; s'afavoreix una línia metodològica basada en el diàleg constructiu, l'anàlisi de necessitats de l'alumnat i el treball en equip del professorat i les famílies; es potencia la participació responsable i constructiva de tots els membres de la comunitat educativa, a través dels òrgans de participació, en la gestió institucional i s'impulsa la participació del professorat en projectes d'innovació pedagògica.
L'institut té com a propòsits contribuir a la formació total de la persona —acadèmica i humana—, tot adaptant les metodologies educatives a les particularitats individuals i oferir a la societat persones lliures, crítiques i compromeses.

VISIÓ

L'Institut Ramon Casas i Carbó vol esdevenir un referent en la formació dels nois i les noies del municipi i vol proporcionar al professorat un entorn de treball participatiu i motivador que faciliti la seva implicació en el projecte educatiu i la gestió del centre.
És per això que volem:
 • Que el procés d'ampliació sigui fruit de la participació de tota la comunitat educativa i en especial del professorat.
 • Que el professorat s'adapti a la nova estructura organitzativa, en un entorn laboral òptim i participant activament en els projectes de centre.
 • Que la relació entre els membres de la comunitat educativa es fonamenti en el respecte i la cordialitat.
 • Que la relació entre l'alumnat es basi en el respecte i l'amistat, de manera que l'alumnat dels cursos superiors siguin un model positiu per als més joves.
 • Aprofundir i definir nous sistemes de gestió que millorin la tasca docent, l'administrativa i facilitin la relació família–escola.
 • Enfortir les estratègies d'aprenentatge bàsiques que permetin al nostre alumnat progressar en la seva formació acadèmica i facilitar la seva futura inserció laboral i social.
 • Transmetre als membres de la comunitat educativa estratègies que els permetin afrontar els conflictes i resoldre'ls mitjançant el diàleg.
 • Fomentar el gust per estudiar en un entorn agradable, net i endreçat, on el dinamisme propi del jovent no pertorbi el clima de treball necessari per a l'estudi.

VALORS

L'educació que oferim a la comunitat de Palau-Solità i Plegamans es recolza en:
 • El pluralisme ideològic
 • La coeducació
 • El respecte com a principi per a la convivència
 • El català com a llengua de referència en tots els àmbits de la vida escolar
 • Una educació integral que cobreix els diferents aspectes que conformen la personalitat de l'alumnat
 • Una línia metodològica basada en el consens de l'equip educatiu
 • La participació positiva i responsable en la gestió institucional