4 àmbits → 12 competències 
Xarxes Socials

El Pla TAC aquest curs 2017/2018 té com a objectius generals:

 • Oferir una assignatura optativa de centre a 1r d'ESO d'una hora setmanal desdoblada al 100%. per seguir la seqüenciació, establerta al Pla TAC 2015/2016, dels objectius TAC per garantir l'assoliment de les competències TAC. 
 • Coordinar totes les actuacions relacionades amb l’ús de les TAC des de l’Equip Directiu i Coordinació TAC.
Entre els objectius prioritaris es destaquen:
 • Posar a disposició dels alumnes un correu de centre @insjoancoromines.cat (Google App For Education). Se'n promourà l'ús per a la comunicació i pel treball col·laboratiu (GDrive, YouTube, Sites, Classroom).
 • Posar a disposició del professorat un correu de centre @insjoancoromines.cat, també pels departaments i els diferents càrrecs. Se'n promourà l'ús per a la comunicació i pel treball col·laboratiu (GDrive, YouTube, Sites, Blogger, Classroom).
 • Dinamitzar i mantenir la web de l'institut.  
 • Dinamitzar la presència del centre a les diferents xarxes socials.
 • Promoure l'ús d'entorns virtuals d'aprenentatge (Moodle, Classroom o altres).
 • Elaborar un banc de recursos TAC que garanteixin el suport al professorat en l'ús de materials existents a la xarxa i en la creació dels mateixos.
 • Continuar millorant l'equipament tecnològic.
 • Fomentar i donar continuïtat al pla de formació per al professorat.
  • La primera formació planificada és de Moodle.
 • Continuar amb l'elaboració del Pla TAC.
 • Elaborar una nova imatge gràfica de centre (Logo, documents,..)
Heu d'iniciar la sessió per afegir gadgets que només vós pugueu veure