El Pla de Cohesió Ambiental de centre redactat en el marc del Programa Escoles Verdes, i al qual hi estem adherits des del curs 2009-10, manifesta àmpliament la voluntat de transformar el centre en un centre més eficient, capaç de minimitzar l'energia, els recursos, i la generació de residus en el seu normal funcionament, amb la participació i cooperació de tota la comunitat educativa.

D'altra banda, pel que fa a la gestió de l'energètica dels recursos de qualsevol edifici, és fàcilment constatable que el comportament dels usuaris que el freqüenten habitualment i fan ús de les seves instal·lacions, té un impacte molt important sobre el consum de recursos, l'energia, i la generació de residus.

Prenent en consideració les premisses anteriors hem iniciat al centre una estratègia per estimular i promoure dos aspectes cabdals de la gestió ambiental: d'una banda l'eficiència i l'estalvi d'energia a l'aula, i de l'altra la reducció dels residus a partir d'un consum responsable, tot premiant els comportaments més respectuosos i responsables per part de l'alumnat envers l'ús de les instal·lacions i el consum.

En aquest sentit, aquest web pretén informar a l'alumnat de cada grup classe en relació al seu comportament a l'aula, i al corresponent impacte sobre l'estalvi energètic i la generació de residus, fent palès que aspectes diversos com la conservació en bon estat dels espais i del mobiliari, el tancament dels llums en els moments que no és necessari, o la minimització dels residus que generem diàriament, repercuteixen en  la despesa energètica i econòmica del centre i per tant, en la reducció de l'impacte sobre el medi ambient.