საწყისი გვერდი

wignebs adamianis gonebis ganviTarebaSi udidesi wvlili miuZRvis. uZveles wignebs Sumerebi qmnidnen. es wignebi Tixis firfitaze iwereboda da Semdeg ikinZeboda. sayovelTaod farTod aris cnobili babilonis biblioTeka da mefe xamurabis kanonTa krebuli, romelic Tixis xuTkuTxa prizmaze iyo dawerili.

 Tixis firfita xbos tyavma Secvala. wigns, romelic xbos an romelime msxvilfexa cxovelis tyavzea Sesrulebuli pergamenti ewodeba.

wignebisaTvis qaRaldi mas Semdeg gamoiyeneboda, rac Cinelebma es saSualeba gamoigones da Semdeg farTod gavrcelda mtel evropaSi.

ganviTarebul SuasaukuneebSi daiwyo axali tendencia miniaturuli wignebis Seqmnisa.

XX saukuneSi ki teqnologiuri revoluciis Semdeg daiwyo eleqtronuli wignebis Seqmna, romlebic Titqmis yvela saganmanaTleblo saitzea ganTavsebuli.