People‎ > ‎

Students

PhD students        


2016BMZ00001, Anshul Sharma (Dr Navin Kumar*, Dr Ravibabu Mulaveesala)

2016BMZ00002, Harsharan Kaur (Dr Kailash C Jena*, Dr Narinder Singh)

2016BMZ00003, Monika (Dr Narinder Singh*, Dr Kailash C Jena)

2016BMZ00004, Ashish Avasthi (Dr Yashveer Singh)

2016BMZ00005, Harupjit Singh (Dr Narinder Singh*, Dr Dhiraj K Mahajan)

2016BMZ00006, J. Chauhan (Dr P. Goyal)

2016BMZ00007, Piyush Uniyal (Dr Navin Kumar)

2016BMZ00008, Aravind Kumar Rathore (Dr Durba Pal)