DIVERSITAT I CONVIVÈNCIA 

Treball Transversal 1r Trimestre 

3r ESO

Curs 2019-2020
Introducció


El Treball Transversal d’aquest primer trimestre tracta sobre la diversitat i la convivència, en col·laboració amb l’ONG Petits Detalls que treballa a Uganda. Qui són? http://www.petitsdetalls.org/


Blog de l’ONG: http://www.petitsdetalls.org/blog/mujeres-madres-de-la-nacion/


Veiem el vídeo. Quina percepció us dona?


Vídeo de presentació de l’ONG: https://www.youtube.com/watch?v=qcdvO-6ZDOE

Projecte i idea: treballarem per grups amb l’objectiu de crear un projecte-activitat per recaptar fons per l’ONG. Haurem de pensar la idea, a través d’activitats i vídeos que ens ajudaran a fer-ho, i gestionar tot el muntatge necessari (idea, lloc, materials, participants, despeses, permisos, difusió) per portar-lo a terme al segon trimestre. Això està lligat amb l’aprenentatge-servei, que és el projecte en què estem immersos i funciona com un crèdit que avaluarem a l’avaluació final amb notes AS o NA. Es tracta de fer 10 hores dintre del centre (que les farem amb el treball transversal) i 10 hores fora del centre amb l’activitat que proposin (una cursa, una venda de llibres de segona mà, recollides…).


L’objectiu de fer un treball sobre valors humans és fer que, com a joves que sou, conegueu, analitzeu i reflexioneu sobre el món on vivim: en la nostra societat occidental hi ha uns valors dominants, perfectament sostinguts pels mitjans de comunicació de masses i per la indústria cultural hegemònica, que no coneixen altres escrúpols que els del lliure mercat.


Hi ha uns altres valors (l’humanisme, el respecte, la convivència pacífica entre individus diferents) dels quals se’n parla molt, però que cada vegada integrem menys a la nostra vida diària, perquè, en una societat com la nostra, són rebuts amb certa indiferència.


En aquest treball treballarem tot això. Parlarem de les diferents cultures del món, Drets Humans, de Justícia, de les diferències entre el Nord (tan ric) i el Sud (tan pobre), de les ONGs que intenten canviar l’estat actual de les coses, i també de la nostra implicació com a individus socials dins una comunitat cada vegada més global.Aquest treball és un treball de grup. Per tant, ha de ser un treball cooperatiu. Es valorarà que l’alumnat tingui:


- Capacitat de treball en equip, col·laborant entre tots els membres del grup i acceptant cadascú la seva responsabilitat en la superació del crèdit.


- Capacitat d’organització i planificació autónoma de la feina.


- Integració dels coneixements i habilitats adquirits durant l’escolarització.


- Al final heu de presentar un TREBALL ESCRIT i fer una EXPOSICIÓ ORAL que inclogui una presentació amb power point o google drive de l’ONG que hagueu inventat
El TREBALL ESCRIT


Ha de ser un treball per grup, en el qual s’hi inclourà una part amb les activitats de grup i una part amb les activitats individuals de cada membre del grup (dossier de grup i, si s’escau, activitats individuals).


Per acabar, cal fer una valoració o conclusió en la qual comentareu la vostra opinió sobre el treball realitzat, les dificultats més importants que us heu trobat, les descobertes més interessants que heu fet, etc.


Juntament amb el treball escrit, cal lliurar la PRESENTACIÓ en power point o google drive que hagueu elaborat del projecte que heu creat per recaptar fons per l’ONG Petits Detalls.

L’EXPOSICIÓ ORAL


L’exposició oral l’heu de fer l’últim dia. Aquesta tindrà les següents parts:


1. Presentació del grup.

2. Presentació de les parts que tindrà la vostra exposició. Ho podeu afegir a l’índex.  Recordeu que una exposició ha de tenir introducció, desenvolupament i conclusió.


2.1. Exposició del vostre projecte-activitat per recaptar fons per l’ONG Petits Detalls


3. Conclusió: a la conclusió hauríeu de fer un recull de les coses més importants que heu aprés en aquest treball i donar la vostra opinió sobre aquestes. Recordeu no quedar-vos amb les típiques opinions com “Aquest treball ha sigut repetitiu” o “Ens ha agradat i hem aprés moltes coses”. Sou persones amb criteri i sabeu fer bones argumentacions de tot allò que dieu. 


Finalment, us donem uns consells que hauríeu de seguir per a fer bones exposicions orals: 


 • Tenir en compte que les exposicions tenen tres parts: introducció, desenvolupament i conclusió. 

 • Buscar recursos per cridar l’atenció dels oients: vídeos, imatges, àudios, etc. 

 • Cuideu els vostres gestos: recordeu que esteu fent una exposició seria i que no podeu estar en continu moviment ni tocant-vos els cabells.

 • Cuideu l’entonació: no parleu sempre amb el mateix to de veu, no crideu ni parleu tan fluix que sigui complicat escoltar-vos. 

 • Adeqüeu la vostra exposició a la situació comunicativa: recordeu que es tracta d’un treball i que l’exposareu a un tribunal, en aquest cas, format per professors. Heu de ser seriosos. 

 • Eviteu les paraules malsonants i també acabar l’exposició amb un “i ja està” o un “no tenim res més a dir”. 

 • Tots els membres del grup heu de treballar en consonància i us heu de repartir el treball de manera que cadascú n’expliqui una part, sense perdre de vista que, entre tots, s’ha de transmetre la globalitat del treball realitzat. 

 • Eviteu posar molt de text al PowerPoint. Aquest solament és una ajuda per a la vostra exposició. Poseu frases o idees clau i imatges que tinguin relació amb el tema del que parleu. 

 • Recordeu que l’exposició oral s’ha de preparar i assajar abans. Es pot tenir un guió del què s’ha de dir, però no està permès llegir.

 • I el més IMPORTANT...heu de ser respectuosos amb els companys. Escolteu i preneu atenció a tot allò que diuen.Ara ja podeu començar! El professorat de 3r d'ESO desitgem que aprengueu i gaudiu d'aquesta diversitat cultural que ens envolta.

SESSIÓ 1

Activitat 1. Investiguem i reflexionem sobre la diversitat


ACTIVITAT 1.1. Descobrim Uganda


Aneu al següent lloc web i fixeu-vos en el viatge que s’hi proposa a Uganda (al final de l'entrada del blog). Després, imagineu que sou un grup de voluntaris que hi vol anar i traceu la ruta que hi faríeu vosaltres, com si fos una guia; haureu de marcar-hi les estacions on s'aturareu i explicar què hi veureu o coneixereu. Expliqueu, en cada cas, per què feu cada aturada.


La perla verde. Un viaje por Uganda:

https://www.altairmagazine.com/voces/uganda-1


Uganda

ACTIVITAT 1.2. Els diaris, la premsa: com ens arriben les notícies?Visiteu els següents lloc web: 


http://www.lavanguardia.com/

http://www.elpuntavui.cat/

http://www.elperiodico.com/


Analitzeu les cinc primeres notícies dels diferents diaris, comparant-les entre elles. Heu de tenir en compte els següents aspectes:

 • Quines són les principals notícies remarcades en cada diari?

 • Quin espai ocupa cada notícia? Quina relació hi ha entre l’espai que ocupa i la importància que cada diari dóna a la notícia? Tots els diaris destaquen les mateixes notícies?

 • Quines imatges o fotografies s’han utilitzat per a les notícies? Comenteu-ne la mida, allò que s’hi veu (colors, personatges que hi apareixen, què fan, etc.) i la relació de cada imatge amb la notícia que l’acompanya. Hi ha diferències entre les imatges amb què els diferents diaris il·lustren una mateixa notícia?

 • Fixeu-vos en si hi ha elements racistes, classistes, sexistes o que expressin qualsevol altra discriminació en les imatges o textos dels diferents diaris
(Utilitzeu la fitxa de la pàgina següent per tal de reflectir els punts més interessants del vostre treball).
ACTIVITAT 1.3.


Escolliu una notícia de política internacional que surti a tots els diaris. Llegiu-la en els diferents diaris i analitzeu com és tractada per cadascun. Les conclusions les heu de redactar en un text grupal, on consti la notícia que heu escollit, què heu deduït que va passar i què en destaca cada diari.Activitat 2. L’engranatge de la societat: l’educació


A partir del poema de Miguel Hernández El niño Yuntero vamos a proponerte tres actividades.


ACTIVIDAD 2.1.


Busca las palabras que corresponderían a cada hueco y explica su significado. 


“EL NIÑO YUNTERO”
ACTIVIDAD 2.2. 

(ACTIVIDAD INDIVIDUAL en una hoja aparte).


Una biografía no es simplemente la reseña de los hechos más importantes de la vida de un personaje. En estos textos se intenta que los datos destacados ilustren, expliquen, cómo se ha formado la faceta pública o famosa del personaje. Por ejemplo, si es un escritor, lo que pueda explicar (o estar relacionada con) por qué escribe, sobre qué, con qué estilo, etc. Siempre que se pueda, debe relacionarse el dato biográfico con la repercusión en su obra o personalidad. Teniendo esto en cuenta, escribe una biografía de Mario Benedetti. Busca la información en internet o en los prólogos de sus libros. Para ello, puede serte útil contestar primero a estas preguntas guías.


Cuando escribas, no olvides que LA CLARIDAD  es una gran virtud. 

Adjunta una foto del poeta.


¿Dónde y cuándo nació?


¿Cuál es su formación?


¿A qué generación pertenece? 


¿Cómo se refleja en su obra los acontecimientos vividos?


¿Cuáles fueron los temas principales de su poesía?


¿Quién fue su mujer y qué hechos familiares sucedieron qué reflejaría en su obra? 


¿Qué hecho histórico vivió su país y cómo le influyó personalmente?


Escribe el título de tres poemas de Miguel Hernández. 


Cita lugares los lugares dónde vivió. 


¿Cuándo, cómo y dónde murió? 

ACTIVIDAD 2.3.


Vamos a analizar el poema:  


¿Cuál es el tema principal del poema?


¿Cuántas estrofas tiene?


¿Cuántos versos hay en cada estrofa?


¿Qué clase de versos son según el número de sílabas?


¿Qué rima tiene (consonante o asonante)?


Señala alguna sinalefa del poema. 


¿A qué clase de figura metafórica pertenecen las siguientes expresiones? 

-       “Carne de yugo ha nacido”.

-       “un alma color de olivo vieja ya y encallecida”.

-       “empieza a vivir y empieza a morir”

-       “¿Quién salvará a este chiquillo menor que un grano de avena”.

 3. Com es fa un projecte


Aquest apartat anirà acompanyat d'una presentació de Power Point que fareu servir per l'exposició del vostre projecte el dia 20, divendres.


Podeu informar-vos en els següents llocs web:
3.1. Fitxa-pauta 1


3.1.1. DENOMINACIÓ DEL PROJECTE 

Per a això, investigueu quins són els 4 projectes de l’ONG Petits Detalls, amb quin voldríeu col·laborar i per què. Després, convé pensar en algun eslògan o frase que l’identifiqui.

 • Amb quin projecte de Petits Detalls col.laborem:


 • Quin és objectiu del projecte amb què col.laborem:


 • A qui va dirigit el projecte amb què col.laborem:


 • Per què hi volem col.laborar:


 • Què hi podem aportar:


 • Eslògan (podeu fer-ne una pluja d'idees a banda):
3.1.2. DESCRIPCIÓ GENERAL 

Resum molt breu dels aspectes bàsics del projecte. És la presentació 

del Projecte, i ha de donar una idea general del que es vol fer.

3.2. Fitxa-pauta 2


3.2.1. JUSTIFICACIÓ I MARC DE REFERÈNCIA: 

Per què es fa el projecte? 

Quina situació tracta de visibilitzar, de quin programa en forma part, on s’inscriu, etc.
3.2.2. DESTINATARIS DIRECTES: 

A qui s’adreça el nostre projecte? 

• Nombre dels destinataris reals:


• Perfil (característiques bàsiques dels destinataris): 3.2.3. UBICACIÓ I COBERTURA: On es desenvoluparà el projecte? 

• Lloc/s on es portarà a terme: 


• Cobertura o zona d’influència:Preparació exposició oral


Exemple presentacióSESSIÓ 2

Activitat 4. Els anagrames i els símbols


ACTIVITAT 4.1. L’anagrama de les ong’s


L’anagrama és una imatge que identifica a una entitat o un producte. Pot ser un dibuix o un text (amb una tipografia determinada) o la combinació de tots dos. La imatge fa referència a algun tret característic o a un símbol que el representa.

Fixeu-vos en els següents anagrames i anoteu a sota de cadascun quins símbol/s apareixen i quina interpretació en feu


             

       

       

   

       

     

 

           

       

         

     


ACTIVITAT 4.2. Símbols.


Els símbols són imatges que tenen la capacitat de representar una idea o un concepte. Molts artistes han creat imatges que després s’han convertit en símbols. Picasso, per exemple, va fer diversos dibuixos de coloms per representar la pau; rotllanes per representar la fraternitat; o la llum (la raó) que il·lumina les tenebres (l’odi) en l’obra Guernika. Pots veure’n els exemples a continuació.Us proposem que creeu un símbol per expressar els següents conceptes: igualtat, justícia, drets humans, llibertat d’expressió, refugiats, presos de consciència.

(Afegiu els vostres dissenys a la vostra exposició oral i expliqueu el perquè del vostre treball.)Activitat 5. Anglès


ACTIVITAT 5.1. Difusió del nostre projecte. Xarxes socials.


Instagram TT Diversitat


Activitat 6. Recerca i creació d’il·lustracions Nord-Sud.


ACTIVITAT 6.1.

Escriviu una frase explicant cadascuna de les següents il·lustracions:


1.

2.3.ACTIVITAT 6.2.

(ACTIVITAT INDIVIDUAL, en un full apart) 


Partint de les il·lustracions de l'exercici anterior i d'altres que busqueu als diaris, revistes..., cal que cada alumne realitzi la seva pròpia il·lustració. Tots els dibuixos han d'estar inclosos sota els lemes "Les relacions entre els països del Nord i del Sud" o "El respecte dels drets Humans al llarg de la història dels homes". 

 

La tècnica és lliure ( tinta, collage...però vigileu a l'hora de escollir la tècnica, perquè més tard el dibuix s'haurà de fotocopiar).


El suport ha de ser el més adequat per a cada tècnica i de mida Din A4. Els treballs individuals, cadascun amb el nom de l’autor, s'adjuntaran al dossier de grup del crèdit, i s’afegiran digitalitzats a l’exposició oral de l’últim dia.


Un cop realitzats els treballs se’n farà una selecció i els escollits seran fotocopiats i exposats en un lloc on la resta d'alumnes del centre pugui observar-los i així ajudar a la sensibilització dels companys/es en el tema d’aquest crèdit de síntesi.


Valoració de la sessióSESSIÓ 3Activitat 7. Anàlisi de la realitat del tercer món.


Per fer les activitats d’aquest apartat, haureu de comentar les TAULES SOBRE EL DESENVOLUPAMENT HUMÀ (2011-2012) que hi ha a l’annex.


8. ACTIVITAT MATEMÀTIQUES


PROJECTE SOLIDARI 

Un cop heu dissenyat el vostre projecte, intervé la part econòmica/matemàtica per determinar si és factible portar-lo a terme.


Valoració del treball transversal
FORMULARI DAVALUACIÓ


Com ja sabeu, el TREBALL TRANSVERSAL és una nota més en el vostre historial acadèmic, i per tant, té el seu pes en l’obtenció (o no...) del Graduat Escolar.


Aquesta nota és individual, tot i que el treball és fet en grup.


Els continguts que us valorarem són tots aquells que fan referència als objectius que ja hem explicat respecte a aquest crèdit. Així doncs, tindrem present l’actitud (aspectes com ara la bona educació, l’interès, l’esforç i col·laboració amb el grup), els coneixements (sobre els diferents apartats que s’han tractat) i els procediments (elaboració de les activitats, exposició, etc).


La part més important de la vostra nota (40%) és la referida al vostre TREBALL DIARI, i provindrà de les observacions del vostre tutor/a del Treball de síntesi sobre: 

 • Assistència 

 • Puntualitat

 • Autonomia en el treball

 • Col·laboració amb el grup

 • Compliment de la feina pactada

 • Convivència i respecte a les normes 

 • Elaboració del dossier individualEl professorat del tribunal de Treball de síntesi valorarà EL TREBALL ESCRIT (30% de la nota). Comprovarà que respongui a les pautes indicades, que estigui tot acabat, ben organitzat i ordenat i es fixarà en la correcció del contingut. Lògicament, també en valorarà la presentació, la polidesa, l’ortografia, etc.


Aquest tribunal també avaluarà L’EXPOSICIÓ ORAL (30% de la nota). 


En la primera part d’aquesta es valorarà la capacitat d’explicar-vos ordenadament, l’ús correcte del llenguatge, la coherència dels arguments, el domini que es té del tema del qual parleu i la capacitat de resposta a les preguntes que es plantegin.FORMULARI D'AUTOAVALUACIÓ

Ċ
Rosa Navarro,
7 de juny 2018, 3:18
Ċ
Rosa Navarro,
12 de març 2016, 4:25