Administració‎ > ‎

Ajudes de llibres i beques


Ajudes per a participar en el Programa "Campus científicos de verano":
  • Termini de presentación de la sol·licitud: fins les 15:00 hores del 24 de març de 2017 en la página www.campuscientificos.es
  • Requisits: 1.estar cursant primer de batxiller de ciències o 4t d'ESO en l'opció d'ensenyances acadèmiques cursant les matèries de biologia i geologia i física i química. 2. haver obtingut una nota mitjana igual o superior a 8 el curs anterior.
           Si necessiteu més información accediu a la página: www.campuscientificos.es


A la pàgina web: https://sede.educacion.gob.es, en l’apartat “Trámites y servicios” podeu sol·licitar la beca per a aquest curs de BATXILLERAT o FP BÀSICA.

Es complimenta per internet. Llegiu-se bé les instruccions. Estarà ben presentada quan li doneu al botó “presentar sol·licitud” i es genere un document en pdf que us servirà de justificant. L'aplicació estarà disponible fins el 3 d'octubre .

La NOTIFICACIÓ de la resolució de la beca s'efectuarà exclusivament pel Ministeri d'Educació als interessats, a traves del seu correu electrònic o al mòbil SMS, deguent els interessats procedir a la descàrrega dels seu contingut en l'adreça electrònica https://sede.educacion.gob.es en l'apartat corresponent a “Notificaciones”.

El beneficiari de la beca ha de saber que, en el cas que cause baixa abans de finalitzar este curs, no haja assistit a un 80% o més de les hores lectives o no haja superat el 50% de les assignatures, procedirà al reintegrament de la beca.
 

Qui pot sol·licitar-la

Alumnat matriculat en ESO. L’alumnat que NO PROMOCIONE no tindrà dret a l’ajuda prevista en esta convocatòria.

Termini i lloc de presentació

FASE A: Des del 29 de juny fins el 25 de juliol (ambdós inclosos) a la secretaria del centre en horari de 09:00 a 13:00 hores. En esta fase només poden presentar-la els alumnes que haguen promocionat de curs. La Fase A s'ha ampliat fins el 14 de setembre.

FASE B: Del 3 al 14 de setembre: els qui es matriculen per primera vegada en un centre docent de la Comunitat Valenciana o els qui aproven els examens de setembre i promocionen al curs següent.

FASE C: únicament amb caràcter extraordinari per a resoldre situacions de necessitat econòmica dels alumnes incorporats al centre després de l’inici de curs i abans del 20 de novembre.

Documentació a presentar

- L’ annex III degudament complimentat junt a una còpia del mateix. Les famílies amb més d’un alumne al nostre centre només presentaran una única sol·licitud i es consignaran en l'apartat D: dades de l'alumnat.

La sol·licitud és la mateixa que heu presentat per al transport. Tanmateix haureu de passar pel centre per a complimentar degudament tots els apartats i entregar-vos una còpia de la mateixa. 

-Llevat que es trobe en poder de la secretaria del  centre també heu de presentar la documentació acreditativa de les situacions sociofamiliars (apartat F de la sol·licitud), així com NIF/NIE de l'alumne sol·licitant que ha de ser titular o cotitular del compte bancari (si no es pot ficar el compte de l'institut) i una fotocòpia de la llibreta del banc  en què haja de ser abonat l'import de l'ajuda.

LA SOL·LICITUD HA DE SER SIGNADA PELS SOL·LICITANTS DE L'APARTAT A I B, sempre que convisquen amb l'alumne.

NO FA FALTA ENTREGAR LA DECLARACIÓ DE LA RENDA.Ċ
Carmen Gonzalvo,
23 de maig 2014, 1:42
Ċ
Vicent Granell,
4 de març 2014, 9:20
Ċ
Vicent Granell,
4 de març 2014, 9:20
Ċ
Vicent Granell,
4 de març 2014, 9:19
Ċ
Vicent Granell,
4 de març 2014, 9:19