Qüestionari Estructures resistents

Estructures resistents
Nom: Angélica Posada Curs:3rA

1. En què consisteixen les estructures massives? Quins eren els principals elements
arquitectònics que utilitzaven els edificis amb estructura massiva?
Són estructures que es caracteritzen per fer servir una gran quantitat de material de construcció,
i per tant de massa, d'aquí el seu nom.
Els elements arquitectònics més característics dels antics edificis que tenen una
estructura massiva són:
1. Murs gruixuts de pedra que suporten un gran pes damunt (murs de càrrega).
2. Columnes de pedra de gran diàmetre. Com ja sabràs, les columnes són pilars (barres
verticals) de secció circular.
3. Llindes
2. Defineix: arc, volta i cúpula. Fes un dibuix esquemàtic de cadascun d'ells.
L'arc va ser un gran invent: permetia construir espais interiors, o obertures als murs (portes,
finestres...), sense fer servir llindes, que eren molt difícils i cares d'obtenir i manipular pel seu
gran volum i pes.
Una volta és el resultat de projectar un arc al llarg d'una línia.
Una cúpula és el resultat de fer girar un arc al voltant d'un eix central.
3. Quins avantatges tenen les estructures de voltes respecte de les estructures massives?
Les estructures formades per arcs, voltes i cúpules permeten crear espais interiors de grans
dimensions sense columnes intermèdies.
4. Cerca a internet la foto d'un arc (per exemple, un pont d'arc), una volta i una cúpula
moderns.

5. Defineix:
Estructura tramada: Són estructures formades per barres verticals i horitzontals.
Pilar: Barra vertical d’una estructura tramada.
Biga: Barra horitzontal d’una estructura tramada.
Formigó armat: El formigó és una barreja de ciment, sorra, grava i aigua. Quan el formigó
s'asseca, forma una massa sòlida semblant a la pedra. Per augmentar la seva resistència a tot
tipus d'esforços, es posen a l'interior barres d'acer (que suporta bé la tracció), formant el que
s'anomena formigó armat.
Forjat: Conjunt format per bigues, biguetes, revoltons i capa de compressió, el que seria el terra o
el sostre d'un pis.
Forjat de llosa contínua: Forjat continu que cobreix tota l’àrea de la construcció.
Fonaments: Part de la construcció que evita que s'enfonsi al sòl i s'esquerdi.
6. Dibuixa una estructura de biguetes i revoltons i indica-hi el nom dels seus components.
On s'utilitza aquest tipus d'estructura?

7. En què consisteixen les estructures triangulades? Cita'n tres exemples.
Són estructures de barres, metàl·liques o de fusta, que s'uneixen formant triangles.
Les torres d'alta tensió, les bastides que es fan servir a la construcció, les plataformes
petrolíferes, els estadis esportius, les cobertes de naus industrials, els suports que sostenen el
sistema de llums i so en els concerts, i alguns ponts.
8. Què són els tirants d'una estructura penjant? A quin tipus d'esforç estan sotmesos?
Són cables que suporten una part de les càrregues en les estructures penjades. Els tirants
sempre treballen a tracció, és a dir, estan sotmesos a forces que tendeixen a estirar-los.
9. Fes un dibuix esquemàtic d'un pont penjant i indica-hi les seves parts. Quan és útil
aquest tipus de pont?
Els ponts penjants són molt útils quan és difícil trobar suports on construir fonaments resistents.
Amb molt pocs punts de suport, poques torres, poden salvar grans distàncies.
10. Quines característiques tenen les estructures laminars? Quins materials se solen
utilitzar? Cita tres exemples d'estructures laminars que no surtin en aquesta miniunitat.
Estan formades per làmines primes. Els materials més usats en aquest tipus d'estructures són la
xapa d'acer i el plàstic. Per aconseguir que una làmina prima sigui rígida és necessari plegar-la, o
donar-li forma en el procés de fabricació, amb l'objectiu de crear peces tridimensionals resistents
a les forces exteriors. Mitjançant aquest procediment s'aconsegueixen estructures molt lleugeres,
ja que l'estructura és també el tancament.
11. Com es construeixen les estructures pneumàtiques? Quins són els seus avantatges?
Es construeixen unint tubs o sacs de plàstic flexible que s'inflen amb aire a pressió. S'utilitzen en
atraccions per a nens, piscines, embarcacions petites i carpes. Són desmuntables i lleugeres, la
qual cosa permet transportar-les i instal·lar-les ràpidament en un nou emplaçament.
Comments