Manual de processos

El manual de processos és el conjunt de tots els processos (PR) del sistema de gestió del centre, agrupats en macroprocessos (MP). Cada procés té un responsable assignat tal i com determina el mapa.

CATÀLEG DE PROCESSOS


PROCESSOS


CODI

RESPONSABLE DEL PROCÉS

D

CE

S

CD

O

CQ

AC

OPERATIUS

OFERTA EDUCATIVA, MATRICULACIÓ I HORARIS


MP01x

Oferta educativa i difusió


PR0101

xAdmissió, preinscripció i matriculació


PR0102x

Planificació docent


PR0103


x


Lliurament de qualificacions i titulacions


PR0104x

Proves d’accés a CF


PR0105


x


Proves lliures


PR0106


x


ENSENYAMENT – APRENENTATGE


MP02


x


Acollida


PR0201

xProgramació


PR0202
x
Activitats d'aula


PR0203


x


Avaluació


PR0204


x


Tutoria i orientació


PR0205

xFormació en centres de treball


PR0206


x


Convivència


PR0207


xESTRATÈGICS

ESTRATÈGIA I PLANIFICACIÓ ANUAL


MP05

xElaboració i revisió del PEC


PR0501

xElaboració i revisió de la PGA


PR0502

xElaboració i revsió de la Concreció Curricular


PR0503


x


Gestió de projectes


PR0504

xRevisió del sistema (Memòria)


PR0505

xPlans de qualitat


PR0506

xSUPORT

MESURA, ANÀLISI I MILLORA


MP03


x


Seguiment i mesura de cursos


PR0301


x


Suggeriments, queixes i felicitacions


PR0302


x


Gestió de no conformitats i AACC


PR0303


x


Anàlisi de dades


PR0304


x


Planificació, gestió de la millora (AAPP, AAMM)


PR0305


x


Auditories internes


PR0306


x


Mesura de la satisfacció de la comunitat educativa


PR0307

xGESTIÓ DOCUMENTAL


MP04


x


Elaboració i revisió de processos


PR0401


x


Control de la documentació


PR0402


x


Control dels registres


PR0403


x


GESTIÓ DE PERSONES


MP06x

Gestió del personal


PR0601x

Formació


PR0602x

Estructura organitzativa i comunicació interna


PR0603x

GESTIÓ DE RECURSOS, COMPRES I PROVEÏDORS


MP07x

Assignació de recursos


PR0701x

Manteniment d’instal·lacions i d'equips


PR0702x

Prevenció i tractament d'emergències


PR0703x

Compres i gestió de proveïdors


PR0704x

PRESTACIÓ DE SERVEIS


MP08
Activitats complementàries i extraescolars


PR0801x

Serveis externs: cafeteria i transport


PR0802


x


Reprografia i telèfon


PR0803x

Biblioteca


PR0804x

Reutilització de llibres


PR0805x