Què és la WEB? I la WEB 2.0?

Segons la Wikipèdia:

"La WEB o World Wide Web, la traducció podria ser Xarxa Global Mundial o "Xarxa d'Amplitud Mundial", és un sistema de documents d'hipertext i / o hipermèdies enllaçats i accessibles a través d'Internet. Amb un navegador web, un usuari visualitza llocs web compostos de pàgines web que poden contenir text, imatges, vídeos o altres continguts multimèdia, i navega a través d'elles usant hiperenllaços.

La Web va ser creada al voltant de 1.989 per l'anglès Tim Berners-Lee i el belga Robert Cailliau mentre treballaven al CERN a Ginebra, Suïssa, i publicat en 1.992. Des d'aleshores, Berners-Lee ha jugat un paper actiu guiant el desenvolupament d'estàndards web (com els llenguatges de marcat amb els quals es creen les pàgines web)."


"El termino Web 2.0 (2004–presente) está comunmente asociado con un fenómeno social, basado en la interacción que se logra a partir de diferentes aplicaciones web, que facilitan el compartir información, la interoperatividad, el diseño centrado en el usuario y la colaboración en la World Wide Web. Ejemplos de la Web 2.0 son las comunidades web, los servicios web, las aplicaciones Web, los servicios de red social, los servicios de alojamiento de videos, las wikis, blogs, mashups y folcsonomías. Un sitio Web 2.0 permite a sus usuarios interactuar con otros usuarios o cambiar contenido del sitio web, en contraste a sitios web no-interactivos donde los usuarios se limitan a la visualización pasiva de información que se les proporciona."

Què necessitem per dissenyar una web?

El material que es necessita per a la creació de les pàgines és el següent:
  • Editor de text. Per escriure amb llenguatge HTML. Amb la Llibreta ja n’hi ha prou, però segur que podrem disposar de l’OpenOffice, com a mínim.
  • Editor d'arxius gràfics. Donat que ja tenim prou coneixements sobre el programa triarem GIMP.
  • Editor de pàgines WEB. Com és habitual haurem de triar entre programari lliure i programari propietari. En el nostre cas, ens decantarem pel programari lliure.
  • Espai en un servidor on es guardarà la pàgina creada. Trobarem servidors de molts tipus i de tots els preus i gratuïts.