NOVETATS !!!!!!!!!!!!!!

(23/06/2017)

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 20 de juny de2017 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula per als ensenyaments esportius de règim especial de les modalitats esportives d’atletisme, bàsquet, futbol, hípica, judo, muntanya i escalada, piragüisme i vela  per al curs2017-2018, així com la matrícula del mòdul/bloc de formació pràctica i la matrícula extraordinària de mòduls pendents d’anys anteriors.

Sol·licitud d'admissió

Declaració Jurada

Calendari d'admissió i matrícula


PUBLICADES AL BOIB NÚM 58 de 13 de maig les dates, llocs i imports de les proves d'accés específiques.

Les persones que acreditin (mitjançant un certificat de la Federació Balear de Bàsquet)que han jugat una temporada com a mínim en competició federada des de la categoria infantil fins absoluta ESTAN EXEMPTS DE FER LA PROVA D'ACCÉS. AQUEST CERTIFICAT S'HA DE PRESENTAR EN EL MATEIX TERMINI QUE ELS QUE S'INSCRIGUIN A FER LES PROVES: del 18 al 24 de maig


CONVOCATÒRIA DE LES PROVES ESPECÍFIQUES D'ACCÉS ALS ENSENYAMENTS ESPORTIUS

Termini d'inscripcions: del 18 al 24 de maig a la secretaria del centre
Documentació a presentar:
  1. Sol·licitud d'inscripció per duplicat. Sol·licitud
  2. Original i còpia del DNI
  3. Declaració responsable de no tenir cap requisit d'accés directe. Imprès de declaració
  4. Certificat acadèmic que acrediti que s'està cursant 4t d'ESO o original i còpia del títol d'ESO
  5. Pagament al compte corrent de la federació del següent import :

  

 Cicle inicial/nivell I Quantitat a ingressar Número de compte de la federació
 Atletisme 40€ ES28-2100-8634-2302-0001-2799
 Bàsquet 35€ ES37-0487-2019-3920-0000-5524
 Futbol 35€ ES22-2100-0184-6802-0012-2317    
 Salvament i socorrisme 45€ ES69-0487-2012-1420-0000-5941
Comments