Grau Mitjà (AFD21)

ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES

> CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Conducció d'activitats físiques i esportives en el medi natural (AFD21)

RD 2049/1995 (BOE 14.02.96)

Competències professionals:

Conduir els clients en condicions de seguretat per senders o

zones de muntanya(on no siguin necessàries tècniques

d'escalada ni alpinisme) a peu, en bicicleta o a cavall,

amb la finalitat d'aconseguir la satisfacció dels usuaris i un nivell

de qualitat en els límits de cost previst.


Ensenyaments (durada 1.400 hores)

MÒDULS                                                                                                             HORES

Desplaçament, estada i seguretat en el medi natural i terrestre         210

Conducció de grups en bicicleta                                                            150

Conducció de grups a cavall i cures equines bàsiques                        210

Administració, gestió i comercialització en la petita empresa             95

Fonaments biològics, salut i primers auxilis                                         100

Activitats físiques per a persones discapacitades                                  65

Dinàmica de grups                                                                                   65

Formació en centres de treball (FCT)                                                  440

Formació i orientació laboral                                                                 65

Títol que se n'obté:

Tècnic en conducció d'activitats físiques i esportives en el medi natural.

Àmbit professional i de treball:

Conduir clients en condicions de seguretat per senders o zones de muntanya (on no calguin tècniques d'escalada ni alpinisme) a peu, en bicicleta o a cavall.

>Sortides professionals:

  • Acompanyant de muntanya

  • Guia de turisme eqüestre

  • Guia d'itineraris en bicicleta

  • Coordinador d'activitats de conducció/guiatge

  • en empreses turístiques o entitats públiques o

  • privades d'activitats a la natura

  • Promotor d'activitats de conducció/guiatge en

  • clubs o associacions

>> Accés a altres estudis:

Els alumnes que hagin superat íntegrament un cicle

formatiu de grau mitjà poden accedir a qualsevol

modalitat de batxillerat

Subpàgines (1): Impresos matrícula GM
Comments