Plan de Autoprotección (2017-2018)


Plan de Autoprotección

Revisión:curso 2017-18

Análise de riscos

O entorno

Identificación do centro

O Instituto de Ensinanza Secundaria  “DAVIÑA REI” de Monforte de Lemos está situado na rúa Doctor Casares, nº 63-67, código postal 27400, Monforte de Lemos (Lugo), co número de teléfono  982 40 04 60, co número de fax 982 41 62 62  e co e-mail: ies.francisco.davina@edu.xunta.es

Localización xeográfica

O centro atópase no casco urbano de Monforte de Lemos. Situado sobre un solar de proximadamente 3.000 m2 de forma rectangular que linda: ó frente coa rúa Doctor Casares; polas costas co Paseo Malecón; pola esquerda coa Rúa Cabe; e pola dereita coa propiedade privada da “Familia Casanova”.

A topografía do terreo é chan, sen sinalar ningún accidente importante. No recinto non atopamos pozos, nin minas nin barrancos.

Aproximadamente a 30 m atópase un cauce natural (o río Cabe) que ten o seu nacemento no Concello do Incio e pertence á conca hidrográfica do Sil, que atravesa con dirección SO-NE. 

Segundo os datos recollidos na Folla número 156 (8-9) a escala 1:50.000 do mapa nacional  denominada  Monforte de Lemos, esta é unha zoa  que se caracteriza por un clima que na súa parte occidental comeza sendo mediterráneo templado, transformándose hacia a parte oriental en templado frío.  O valor medio da  temperatura media anual é de 7 a 16ºC, a temperatura media do mes mais frío é de 4 a 9ºC e a temperatura media do mes mais cálido acada de 14 a 22ºC.  Ten unha precipitación media anual de 800 a 1.700 mm. 

As características especiais, cidade interior e abrigo das serras, dan lugar a clima oceánico –continental, con escasas precipitacións que se manifestan de  xeito suave e regular. As variacións térmicas, de inverno a verán son moi acusadas e abundando no inverno as xeadas e as néboas baixas e densas, fronte  os veráns moi calorosos. 

A rúa Doctor Casares é una vía  de un so sentido, aparcan vehículos  a unha marxe. Nesta rúa esta  o Centro de Saúde. O final da mesma aproximadamente a 400 m na rúa San Pedro a Estación de Autobuses.  A 800 m na Plazola da Estación atopase a estación de tren, coas líneas  Palencia – A Coruña e Monforte – Vigo. 

Dentro da rede viaria destacan as estradas comarcais  C-546 de Lugo a Ourense e a C-533 de Lalín á A Gudiña e a estrada nacional N-120.   

Dentro do centro, nun local de aproximadamente 40 m, hai unha instalación de alta tensión pertenecente  a  Unión Fenosa. 

 Non se atopa nun radio de 100 m instalacións industriais tales como gasolineiras, vertedoiros, almacéns de productos tóxicos, ou canteiras.  

Acceso ao instituto

Ao instituto accedese o traveso do patio que o circunda e que esta rodeado por un muro ou por valla metálica, excepto na fachada principal que esta axardinado e da directamente á beirarrúa. O mencionado patio accedese  por dúas cancelas de aproximadamente 3 m de ancho cada unha delas, Estan situadas unha na rúa Doctor Casares e a outra na rúa Cabe, ambas rúas son  de aproximadamente 5 metros de ancho, e con berirarrúas,  son de un so sentido de circulación e en ambas estacionan vehículos.  

Acceso aos edificios

A entrada ao edificio efectuase o traveso de 4 saídas, situadas do seguinte xeito: unha na fachada principal da planta cero, que da á zona do vestíbulo, para acceder  hai que salvar varios escalón, o sentido de apertura é cara fora. Hai tres na planta (-1), dúas situadas nos extremos do corredor do edificio de catro plantas que dan cara a fachada posterior do patio de recreo e outra na zona posterior do edificio, na entrada ó taller de Automoción 1. As primeiras teñen unha anchura aproximada de 2 m, con sentido de apertura hacia dentro, a segunda ten un ancho aproximado de 3 m e sentido de apertura hacia fora. 
Ningunha das portas conta con barras antipanico. 

Escaleiras interiores e corredores

Escaleiras: 
 • Hai dúas escaleiras interiores  que conducen dende a planta (–1) ata a planta (2).  As escaleiras  levan pasamáns.
 • Ademais hai outras catro escaleiras que conducen a planta (-1) coa entreplanta. 
Corredores: 
 • Na planta (2), o corredor non conexiona as dúas escaleiras, ademais hai dous laboratorios que confrontan con aulas, o resto das dependencias fano co corredor.
 • Na planta (1), o corredor comunica as dúas escaleiras e tódalas dependencias confrontan co mesmo.  Neste achamos unha porta que separa o vestíbulo -salón de actos-  e o corredor – da zona de aularios-.
 • Na planta  baixa hai tres corredores que dan o vestíbulo. Dous destes corredores están separados do vestíbulo por unha porta. 
 • Na planta (-1), tódalas dependencias excepto dous pequenos almacéns e dous despachos, a lo menos teñen  unha saída o corredor. 
 • Planta entreplanta, as dependencias dan directamente as escaleiras cando o corredor non existe como tal. 
 • Por termino medio o ancho dos corredores é de dous metros. 

Características constructivas

Características constructivas externas: 
 • Os módulos que conforman o complexo dos edificios do I.E.S. teñen fachadas ben de cantería ben de placa metálica ou ben revestida de cemento e logo pintada. 
 • As fiestras son de doble venta de aluminio. 
 • A cuberta dos módulos, na zona de xinmnasio e salón de actos é de terraza vista, na zona de talleres é de chapa metálica e no resto de placa de PVC.
Características constructivas internas:
 • As portas de acceso os edificios son de aluminio, as de acceso as distintas dependencias son de madeira e aglomerado. 
 • O chan é de plaqueta e de terrazo. 

Instalacións

Transformadores:
 • Existe un transformador de alta tensión na planta (-1), situado nun local de aproximadamente 40 m  que ainda que esta no centro pertenece a empresa Unión Fenosa. O local entrase por dúas portas unha dende o patio de recreo outra dende o taller de metal. 
Cadros eléctricos:
 • Existe un cadro eléctrico xeral no taller de metal e pequenos  cadros eléctricos nos talleres, dependendo o seu número das máquinas que van en cada un dos mesmos. 
Caldeiras:
 • A caldeira esta situada na planta (-1) aproximadante nun local de 30 m, ten un acceso a carón das escaleiras que conduncen a planta (-1)  pola parte da biblioteca.
Instalación de gas:
 • A instalación de gas localizase na cafetería e no comedor. 
No centro non existen aparatos elevadores, aparatos de climatización, grupos de presión nin depósito de auga. 

Usos e actividades

Planta  (–1)
 • Esta composta pola zona de talleres e aularios. 
 • Taller Automoción 1
 • Taller Automoción 2
 • Taller Automoción 3 inclúe aula de auto. 
 • Taller Metal  inclúe despacho e almacén. 
 • Taller Electricidade 1
 • Taller Electricidade 2
 • Tecnoloxía ESO
 • Aulas de ESO (01, 02, 03, 04)
 • Aulas de Electrónica EA-1, EA-2, EA-3, EA-4
 • Aula Música
 • Aula Informática inclúe almacén 
 • Aula Multimedia
 • Almacéns 
 • Aseos profesores 
 • Vestiarios / aseos mulleres
 • Vestiarios / aseos homes
 • Aseos mulleres
 • Departamento letras 
 • Departamento ciencias 
 • Departamento ciclos
 • Sala de alumnos fumadores 
 • Caldeira calefacción
 • Local Fenosa
 • Vivenda Conserxe. 
Planta (0)  
 • Secretaría 
 • Despacho de Secretario
 • Despacho de Xefatura de Estudios
 • Despacho de Dirección 
 • Sala de profesores/as
 • Conserxería 
 • Despacho Orientación 
 • Despacho Titoría / Calidade
 • Aula 05
 • Biblioteca e Arquivo 
 • Cafetería/Comedor/Cociña
 • Aseos  - persoal comdedor
 • Almacén – cociña 
 • Aseos profesores 
 • Aseos profesoras
 • Vestíbulo - Entrada
Planta  (1)
 • 7 aulas (09,10,11,12,13,14,15)
 • Aseo homes 
 • Salón de actos inclúe aseos mulleres e almacén. 
Planta (2)
 • Taller de Saúde Ambiental inclúe despacho
 • Laboratorio Física e Química
 • Aula de Tecnoloxía Industrial 
 • Taller de enfermería
 • 2 aulas (19,23)
 • Aseos mulleres 
Entreplanta 
 • 3 aulas (D1, D2, D3)  
 • Aula electricidade 
Pavillón de deporte
 • Ximnasio 

Avaliación do risco

Avaliación

Queda determinado para o uso docente do seguinte xeito: 
 • Edificios de diferentes alturas que van aproximadamente dende os 5 metros do pavillón de deportes e da ampliación ata os 12 da zona de servicios xerais e aularios e con capacidade total para 600  alumnos/as nivel medio. 
 • Ocupación:
  • Número de alumnos: 585
  • Persoal docente: 63
  • Conserxe : 2
  • Persoal administrativo: 2
  • Limpeza: 4
  • Cafetería/ Comedor: 4

Medidas de protección

Medios de protección internos

Instalacións de detección

Instalación de detección:
 • Non existe.

Insalacións de aviso e alarma

Existe megafonía interna audible  en todo o edificio excepto no ximnasio. Esta localizase no despacho titoría / calidade Tamén existe timbre  programado para cambio de clase  e recreo pero podese accionar manualmente en caso de emerxencia. Esta localizado  en conserxería.

Pulsadores:

 • Non existen.

Sinalización

Existe sinalización que indica a dirección de evacuación, saída, e saída de emerxencia.

Iluminación de emerxencia: 

 • A planta (-1) e o salón de actos pose iluminación de emerxencia, o resto do edificio carece da mesma. 

Sistema de extinción

No exterior:
 • O centro carece de bocas de incendio equipada instaladas no edificio así como da súa rede de tuberías e acometida da mesma. 
No interior: 
 • Bocas de incendio equipadas:
  • Non existe. 
Extintores: o centro dispón de 29 extintores portátiles  de polvo ABC tipo PS6 e de neve carbónica (CO2), distribuídos da seguinte maneira: 
 • Planta (–1)
  • Taller Automoción 1: 3 PS6
  • Taller Automoción 2:  1 PS6
  • Taller Automoción 3 inclúe aula de auto. : 2 PS6
  • Taller Metal  inclúe despacho e almacén. : 1 PS6
  • Taller Electricidade 1: 1 CO2 5 Kg
  • Taller Electricidade 2: 1 PS6
  • Tecnoloxía ESO: 1 PS6
  • Aula  EA3:1 CO2, 2 Kg
  • Aula EA4 : 1 CO2, 2Kg
  • Aula Electrónica EA-1: 1 CO2, 2 Kg
  • Pasillo: 1 CO2, 3,5 Kg + 1 PS6
  • Caldeira calefacción: 1 PS6
 •  Planta (0)
  • Corredor  Dirección /Sala de profesores/as: 1 PS6
  • Vestíbulo: 1 PS6
  • Biblioteca e Arquivo: 1 PS6
  • Cafetería :1 PS6
 • Planta  (1)
  • Corredor: 1 PS6
  • Salón de actos: 2 PS6
 • Planta  (2)
  • Taller de Saúde Ambiental: 1 PS6 + 1 CO2  2 kg
  • Laboratorio: 1 CO2  2Kg
  • Taller de enfermería: 1 CO2 2 Kg
  • Corredor: 1 PS6
 • Entreplanta 
  • Aulas (D3): 1 PS6

Recursos humanos

O total de persoas que traballan no centro e de 85. Durante a noite, festivos e períodos de vacacións so esta o conserxe e a súa familia.

Equipos e material de primeira intervención

Existen cinco salas de Primeiros Auxilios, lugares onde se localizan os botiquins de asistencia, están situadas no corredor da planta cero enfrente o despacho de Dirección, na planta (–1) situados en, taller de automoción, taller de electrónica e ximnasio. Na planta 2 situado no Taller de enfermería, ademais conta con persoal sanitario.

Para calquera labor simple de rescate no interior do edificio o centro conta con: escaleiras e ferramenta simple.

Existen dous chaveiros de emerxencia con tódalas copias de chaves de cada unha das cerraduras do edificio e que están localizados en Conserxería e Dirección. 

Medios de protección externos

A carón dos distintos teléfonos existentes en dirección, secretaría, xefatura de estudios e conserxería haberá  unha copia actualizada con toda a información dos Medios Externos.

Rede sanitaria

 • Centro de Saúde (ambulatorio): 982 40 02 70 
 • Hospital Comarcal de Monforte: 982 41 79 00 
 • Urxencias sanitarias: Teléfono 061
 • SOS Galicia: Teléfono: 112
 • Información Toxicolóxica: 91 562 04 20

Servicios contra incendios e salvamento

 • Parque de bombeiros: 982 40 21 56 
 • Protección civil 982 40 25 01
 • Cruz Vermella: 982 40 25 49

Fozas e corpos de seguridade

 • Policía municipal: 982 40 02 64 
 • Policía nacional 982 40 22 45
 • Garda civil 982 40 22 39
 • Garda civil de trafico:  982 40 20 17

Servicios loxísticos

 • Compañía de electricidade: 982 40 25 50
 • Compañía de Gas: 
 • Compañía de Auga: 982 40 25 01 

Deseño da evacuación

O Centro ten unha ocupación real nos seus edificios de 660 persoas.

Cando soe a alarma desaloxaran o edificio, en primeiro lugar a planta (-1) en segundo lugar  evacúan as plantas superiores que se ordenan e esperan a súa vez, podendo baixar ata o comenzo do descanso da planta inferior, onde o coordinador /a da planta dará a orden de marcha. 

A evacuación farase seguindo os criterios de proximidade as escaleiras. 

Evacuaran pola porta da planta (-1) de sala fumadores  as plantas: (-1), entreplanta,  planta (0),  salón de actos e saúde ambiental. 

O mesmo tempo evacuaran pola planta (-1) porta  de Local Fenosa: Planta 1(aularios) e planta 2. 
Si esta bloqueada a  saída de sala de fumadores planta (-1):  

Planta (-1), entreplanta evacuan por saída de taller de automoción.

O mesmo tempo evacuaran pola planta (-1) porta  de Local Fenosa: Planta 1 (aularios), planta (2), salón de actos e saúde ambiental.

Si esta bloqueada a saída de Local Fenosa: 

Evacuan Planta (-1) excepto Aula Informática, Multimedia  e EA-1, EA-2 por porta taller automoción 1,  o resto farao pola porta de sala de fumadores.

Unha vez desaloxado o edificio os alumnos concentraranse no pavillón e patio de recreo. No caso real –se fose preciso- saldriase polas portas de “alumnos” e a zona de concentración habitalizariase  na  rúa. 

Procedemento de aplicación

Estrutura, organizacións e funcións

Sinalaranse os membros que compoñen esta Comisión, indicando a periodicidade das reunións. 

Grupo operativo

Indicarase un reponsable para cada unha destas áreas, alarma e evacuación, primeira intervención e mellora e mantenemento. 

Análise do risco potencial

Do conxunto de dependencias que integran o cetro “IES Daviña Rei” de Monforte de Lemos considerase que aquelas nas que existe risco potencial de declararse un incendio son: 
 • Salas de caldeiras
 • Laboratorios
 • Cadros eléctricos
 • Biblioteca
 • Cociña
Para evitar que se declare un incendio nalgún destos lugares deberán preverse o mantenemento e revisión periodica destes intalación. 

Esquemas operativos

Son uns resumos esquemáticos que amosan como actuar en caso de accidente escolar ou incendio (as dúas continxencias máis probables). É documentación pensada para ser utilizada na realización do simulacro.

Emerxencia: accidente escolar

 1. Detección (calquera persoa)
 2. Alerta (profesor)
 3. Avaliar (persoal cualificado do centro)
 4. Alarma (E.P.A)
  • Accidente grave
   • Primeiros Auxilios (E.P.A)
   • Aviso Pais
    • Traslado Centro Médico
     • Tratamento
      • Traslado Centro Escolar/Domicilio
  • Accidente leve
   • Cura (E.P.A)
    • Traslado Centro Médico

Emerxencia colectiva por incendio

 1. Detección (calquera persoa)
 2. Comprobar
 3. Alerta
 4. Valorar
  • Aviso
   • Loita 
   • Control
    • Si
     • Normalización
      • Informe
    • Non
     • Alarma Bombeiros
  • Alarma bombeiros
   • Evacuación
    • Pasar lista punto de concentración
     • Traslado Centro Escolar/Domicilio

Consignas de autoprotección

É un compendio de breves instruccións para actuar en caso de emerxencia e están dirixidas tanto ao alumnado como ao persoal do centro. É documentación pensada para ser utilizada  na realización do simulacro.

Consignas para o persoal de intervención e emerxencia

Detección alerta profesores

Se se detecta un accidente:
 • Prestar asistencia ao ferido.
 • Alertar ao equipo de primeiros auxilios.
 • Dar parte ao Xefe/a de Intervención e Emerxencia.
Se se detecta un incendio:
 • Intentar a extinción do lume.
 • Comunicar o incendio ó Xefe/a de Intervención e Emerxencia.
 • Retornar ó posto.
 • Esperar orde de evacuación.

Detección e alerta: alumnado

Se se detecta unha emerxencia:
 • Comunicarllo ó profesor/a máis próximo
 • Retornar rápidamente a súa clase
Se soa a alarma:
 • Manter a orde
 • Atender as indicacións do profesor/a
 • Non rezagarse para recoller obxectos persoais
 • Os alumnos/as que, ó soar a alarma, se atopen nos aseos incorporaranse ó seu grupo. 
 • Saír ordeadamente sen correr.
 • Non falar durante a evacuación.
 • Permanecer no punto de reunión na proximidade do profesor/a da súa clase.

Alarma e evacuación: profesorado

Se se detecta unha emerxencia:
 • Intentar soluciona-la emerxencia.
 • Informar ó Xefe/a de Intervención e Emerxencia para que este faga soar a alarma. 
 • Retornar ó seu posto.
Se soa a alarma:
 • Indicar ós alumnos/as que manteñan a orde.
 • Controlar que non recollan obxectos persoais.
 • Formar filas para que salgan.
 • Esperar a orde de saída do Coordinador/a de Planta.
 • Pechar tódalas ventas.
 • Facer a evacuación na orde indicads e seguindo a vía fixada ata o punto de concentración (En caso de fume, realizarase a ras do chan).
 • Verificar que non quede ninguén na aula.
 • Verificar que ninguén entre no ascensor.
 • Realizar o control dos alumnos/as.
 • Informa ó Xefe/a de Planta. 

Consignas para o persoal de intervención e emerxencia

Xefe de intervención e emerxencia

(O director ou, na súa ausencia, o membro do equipo directivo de garda)
 • Valorar a gravidade da emerxencia
 • Alertar e coordina-los equipos de intervención.
 • Decidir a evacuación 
 • Alertar, recibir e informar ás axudas externas 
 • Ordenar o fin da emerxencia
 • Redactar o informe das causas, do proceso e das consecuencias da emerxencia.  

Equipo de primeira intervención

(Tódolo persoal docente e non docente do centro)
 • Recibir e difundir información sobre o Plan de Autoprotección.
 • Recibir formación para actuar en caso de emerxencia. 
 • Intentar extinguir o incendio.
 • Informar ó Xefe/a de Intervención e Emerxencia e espera-las súas ordes.
 • Colaborar, se se considera necesario, coa axuda externa da extinción. 

Equipo de primeiros auxilios

(Profesores/as sanitarios do centro)
 • Prestar asistencia ó ferido/a.
 • Avaliar a lesión e informar da mesma ó Xefe/a de Intervención e Emerxencia.
 • Preparar o traslado do ferido se fose necesario.
 • Acompañar ó ferido ó centro sanitario.
 • Redactar un informe das causas, proceso e consecuencias. 

Equipo de alarma e evacuación

(Conserxes e profesores/as de garda no intre da alarma)
 • Garantir que tódolas persoas no centro se decaten da alarma.  
 • Asegurar a evacuación ordenada.
 • Cortar instalación de gas, electricidade... 

Coordinadores de planta

(Profesores/as que están desenvolvendo a súa actividade nunha planta determinada. Na planta 0, un membro do equipo directivo que non exerza a función de xefe/a de intervención e emerxencia)
 • Designar a vía ou vías según a emerxencia e as ordes do Xefe/a de Intervención e Emerxencia.
 • Dar as ordes para o turno de saída 
 • Verificar que non quede ninguén en ningunha dependencia da planta.
 • Verificar que ninguén quede no ascensor.
 • Verificar que as ventás e portas quedan pechadas.
 • Evacuar a planta en ultimo lugar. 
 • Unha vez acabada a evacuación da planta, dar parte ó Xefe/a de Intervención e Emerxencia. 

Planos de autoprotección

Os planos de autoprotección conteñen as vías de saída, os puntos onde se atopan os extintores e o punto de situación. Están colocados en todo os recintos donde habitualmente hai ocupación de persoas.

Instruccións para realizar o simulacro

Consideración xerais

Este plan de emerxencia define os controis e medidas de seguridade que con carácter obrigatorio deben rexer nos centros escolares. Entre outras cousas, deben conter as instrucións para a realización de xeito periódico e sistemático de exercicios de evacuación na simulación de condicións de emerxencia de diverso tipo.

Considéranse situacións de emerxencia aquelas que poderían estar motivadas por un incendio, o anuncio dunha bomba, un escape de gas, ou calquera outro tipo de alarma que xustifique a evacuación rápida do edificio.

Por último, este tipo de prácticas non pretende en si mesmo acadar un resultado óptimo, senón máis ben o adestramento e a corrección de hábitos nos alumnos/as, tendo en conta os condicionantes físicos e ambientais do edificio ou edificios. 

Carácter da experiencia

A efectos orientativos soamente se poden considerar tempos máximos para a evacuación do edificio os seguintes: dez minutos para a evacuación total do edificio e tres minutos para a evacuación de cada unha das plantas.

En conxunto, estímase que a duración total dunha práctica de evacuación, é dicir, a interrupción das actividades escolares  non debería ser superior a trinta minutos. 

Se ben a hipótese que se considera para este exercicio práctico de evacuación non coincide exactamente coas condicións dun caso real de lume, explosión, catástrofe, etc, que serían as que en cada caso determinarían a estratexia de evacuación a adoptar, con esta experiencia o que se pretende obter, son uns resultados que axuden a detectar as principais insuficiencias do edificio, así como a  definir as medidas correctivas particulares para o edificio a efectos de evacuación.

Para a realización deste exercicio practico, e coa finalidade de simular unha situación o máis achegada posible á realidade no caso de emerxencia, deberá preverse a eventualidade de que as saídas exteriores da planta baixa se consideren bloqueadas, debendo utilizarse unicamente as restantes vías de saída existentes no edificio. 

O simulacro deberá realizarse na situación de máxima ocupación dos edificios que integran o Centro, na súa actividade escolar, así como a disposición normal do mobiliario, pero sen que os alumnos/as fosen alertados previamente do día nin da hora do exercicio práctico; os profesores/as, que recibirán con anterioridade as instruccións oportunas a efectos de planificación do exercicio práctico, tampouco deberán coñecer nin o día nin  a hora, ditos extremos serán determinados exclusivamente polo Director/a do Centro, segundo o seu propio criterio e responsabilidade.

Prevese que este exercicio se execute sen contar coa colaboración exterior (Cruz Vermella, Bombeiros, Protección Civil, etc.,..., ), xa que se trata dun mero exercicio escolar sen causa real de emerxencia. Por outro lado, unha evacuación por motivos reais tamén soe iniciarse sen auxilios exteriores, contando unicamente cos medios propios. 

O Director/a do centro deberá informar á Delegación Provincial sobre os resultados deste simulacro de evacuación sinalando as incidencias, os tempos reais acadados e as causas que obstaculizaran a evacuación.

Como consecuencia de todo o anterior, deberán  extraerse as conclusións oportunas que sirvan para correxir as posibles deficiencias ou inaxeitacións do propio edificio. Sobre estas deficiencias deberá informarse ós alumnos/as de xeito periódico.

Instrucións orientativas para os Profesores/as

Designarase, pola Dirección do Centro, un coordinador/a xeral que asuma a responsabilidade do simulacro e que coordine as operacións do mesmo. Igualmente designarase un coordinador suplente. 

Así mesmo, designarase un coordinador/a por cada planta que se responsabilizará das accións que se efectúen en dita planta, así como de controlar o tempo de evacuación total da mesma e o número de alumnos/as desaloxados. 

Con anterioridade suficiente ó día do simulacro, todos os Profesores/as  reuníranse co coordinador/a xeral e cos coordinadores de planta, co obxectivo de elaborar o plan a seguir, de acordo coas características arquitectónicas do edificio, e prever todas as incidencias da operación, planificar os fluxos de saída, determinar os puntos críticos do edificio, as zonas exteriores de concentración dos alumnos/as e as saídas que se van  utilizar e cales delas se considerarán bloqueadas ós efectos deste exercicio. 

No caso de que os alumnos/as evacuados deban saír do recinto escolar e ocupar zonas alleas ó Centro, tomaranse as precaucións oportunas en canto ó tráfico, para o cal, se fose necesario, debe advertirse ás autoridades ou particulares que no seu caso corresponda.

Igualmente designarase unha persoa para cada saída e outra situada no exterior do edificio, que controlará o tempo total de evacuación do mesmo.

Cada profesor/a responsabilizarase de controla-los movementos dos alumnos ó seu cargo, dacordo coas instruccións recibidas polo coordinador xeral e os coordinadores da planta. 

Cada profesor/a, na súa aula, organizará a estratexia de grupo designando ós alumnos máis responsables para realizar funcións concretas como pechar as fiestras, contar os alumnos, controlar que non leven obxectos persoais, etc. Con elo pretendese dar ós alumnos/as maior participación nestes exercicios. 

Cando se desaloxen todo os alumnos/as, cada profesor/a comprobará que as aulas e/ou os recintos que teñen designados quedan baleiros, deixando as portas e fiestras pechadas e comprobando que ningún alumno/a quede nos servicios ou locais anexos. 

Designarase unha ou varias persoas, que se responsabilizarán de desconectar as instalacións xerais dos edificios, despois de soar os sinais de alarma, pola orde seguinte: 

 • gas
 • electricidade
 • abastecemento de gasóleo
 • auga, só no caso de que o abastecemento ós hidratantes sexa independente á rede xeral.
Designarase unha persoa encargada de evacuar as persoas minusválidas ou con dificultades motóricas, se as houbese.

Con antelación ó día do simulacro, a Dirección do Centro informará os pais/nais/titores-as legais dos alumnos/as acerca do exercicio que se pretende realizar, co obxecto de evitar alarmas ou efectos de pánico, pero sen precisar o día nin a hora no que terá lugar o mesmo.

Do mesmo xeito, e con varios días de antelación á realización do simulacro, informarase ós alumnos/as dos pormenores e obxectivos deste exercicio e explicaráselles as instruccións que deberán seguir.

Como xa se indicou, é moi importante, para o bo resultado deste exercicio, manter en segredo o momento exacto do simulacro, que será determinado polo Director do Centro, e non se comunicará en ningún caso ás persoas relacionadas co Centro (profesores/as, alumnos/as, pais/nais, persoal auxiliar), co obxecto de que o factor sorpresa simule unha emerxencia real. 

Ó comenzo do exercicio emitirase un sinal de alarma (timbre, serea, campá ou de viva voz), dacordo co equipamento dispoñible no Centro, que alcance a todas as dependencias que integran o “I.E.S. Daviña Rei”. Cando o sistema de alarma existente non sexa suficientemente potente e claramente diferenciado doutros sinais acústicos, como os do recreo ou outras actividades escolares (incluso sinais acústicos procedentes de edificios contiguos ó Centro), deberá procurarse unha solución alternativa que cumpra os requisitos mencionados. 

Evacuación ordenada das plantas

Para a evacuación ordenada das plantas seguirase a seguinte secuencia:

 1. Ó sinal de comezo do simulacro, desaloxarán o edifico en primeiro lugar os ocupantes da planta baixa.
 2. Simultaneamente, os ocupantes das plantas superiores mobilizaranse ordenadamente cara ás escaleiras máis próximas, pero sen descender ás plantas inferiores ata que os ocupantes destas desaloxaran a súa planta respectiva.
 3. O desaloxo de cada planta realizarase por grupos, saíndo en primeiro lugar as aulas máis próximas ás escaleiras, en secuencia ordenada e sen mesturarse os grupos.
  • A distribución dos fluxos de evacuación nas saídas da planta baixa ordenarase en función do ancho e da situación das mesmas.
  • Non se empregarán neste simulacro outras saídas que non sexan as normais ó edificio. 
  • Non se consideran como saída para este simulacro elementos tales como: fiestras, portas, terrazas, patios interiores, etc,. No suposto de existir escaleiras de emerxencia, utilizaranse estas co obxectivo de comprobat a súa accesibilidade e bo funcionamento. 
  • Non se permitirá, baixo ningún concepto, utilizar os ascensores ou montacargas, se os houbera ou se se preve a súa instalación  nun futuro inmediato, para a evacuación de persoas, nin se abrirán fiestras ou portas que, no caso hipotético de lume, favorecerían as correntes de aire ou propagación de chamas. 
  • Tendo en conta a tendencia instintiva dos alumnos/as de dirixirse cara ás saídas e escaleiras que habitualmente empregan e que poden non ser as convenientes neste caso concreto, é aconsellable que na planificación deste simulacro se preveña esta circunstancia, sendo o Profesor/a de cada aula o único responsable de conducir ós alumnos na dirección de saída previamente establecida. 
  • Resulta de vital importancia que o persoal do Centro procure non incorrer en comportamentos que poidan denotar precipitación ou nerviosismo, para evitar que esta actitude se transmita ós alumnos, coa consecuencia que leva aparelladas. 
 4. Unha vez desaloxado o edificio, os alumnos/as concentraranse en diferentes lugares exteriores ó mesmo, previamente designados como puntos de encontro, sempre baixo o control do Profesor/a responsable, quen comprobará a presencia de todos os alumnos do seu grupo.
 5. Rematado o exercicio de evacuación, o equipo coordinador inspeccionará todo o Centro, co obxecto de detectar as posibles anomalías ou desperfectos que se puideran ocasionar. 
Considérase aconsellable, despois de rematar o simulacro, celebrar unha reunión todos os profesores para comentar e avaliar o exercicio, redactando o Director/a do Centro un informe, segundo o modelo oficial. Dito informe remitirase á Delegación Provincial correspondente. 

É esencial, para o bo resultado deste simulacro, a completa coordinación e colaboración de todo os Profesores/as. 

Tanto na planificación como na realización do simulacro os Profesores/as reponsabililizaranse ó máximo do comportamento dos alumnos ó seu cargo co obxecto de evitar accidentes de persoas e danos nos edificios. 

Instrucións orientativas para os alumnos

Cada grupo de alumnos/as deberá actuar sempre de acordo coas indicacións do seu/a profesor/a e en ningún caso deberá seguir as iniciativas propias.

Os alumnos/as non recollerán os obxectos persoais, co fin de evitar os obstáculos e demoras. 

Os alumnos/as ós que se lles encomendarán funcións concretas responsabilizaranse de cumprilas e de colaborar co seu/a profesor/a  en  manter a orde do grupo. Recoméndase que esta función a asuman os delegados/as e subdelegados/as.

Os alumnos/as que, ó soar o sinal de alarma, se atopen nos aseos ou locais anexos, na mesma planta da súa aula, deberán incorporarse ó seu grupo coa maior rapidez que lles sexa posible.

No suposto de que o alumno/a se atope nunha planta diferente á da súa aula, incorporarase ó grupo máis próximo que se atope en movemento de saída. Unha vez que abandone o edificio dirixirase ó seu grupo “natural” comunicándollo ó Profesor/a responsable.

Todos os movementos deberán realizarse á présa, pero sen correr, sen asoballar nin empuxar ós demais.

Ningún alumno/a deberá deterse xunto as portas de saída.

Os alumnos/as deberán realizar este exercicio en silencio e sentido da orde e axuda mutua, para evitar os atropelos e lesións, axudando ós que teñan dificultades ou sufran caídas. 

Os alumnos/as deberán realizar esta práctica de evacuación  respectando  a moblaxe e equipamento do centro e utilizando as portas co sentido de xiro para o que están previstas.


No caso de que nas vías de evacuación existan atrancos que durante o exercicio dificulten a saída serán apartados polos alumnos/as, se fose posible, de xeito que non provoque caídas de persoas ou deterioro do obxecto. 

En ningún caso o alumno/a deberá dar a volta co pretexto de buscar os irmáns pequenos, amigos, obxectos persoais, etc.

En todo caso os grupos permanecerán sempre unidos, sen disgregarse, non adiantar a outros, incluso cando se atopen en lugares exteriores de concentración previamente establecidos, co obxecto de facilitar ó Profesor/a o control dos alumnos. 

Resultado do simulacro en cada centro

No informe que o Director debe remitir á Dirección Provincial, deberá incluír os seguintes puntos:
 • Comprobar se o plan de evacuación adoptado, a coordinación e colaboración dos profesores foi satisfactoria. En caso contrario, informar das posibles causas e razóns que o impediron ou obstaculizaron.
 • Medicións de tempos reais de evacuación obtidos para o conxunto dos edificios que integran o centro e para cada unha das súas plantas, número total de persoas evacuadas e a súa distribución por plantas.
 • Apreciación do comportamento colectivo dos alumnos na situación de emerxencia e do grao de acatamento das instrucións dos Profesores. 
 • Valoración do grao de suficiencia das vías de evacuación existentes para o desaloxo ordenado do edificio.
 • Identificación das zonas de estrangulamento de fluxos de evacuación nas condicións actuais dos edificios que integran o Centro.
 • Comprobación do funcionamento do sistema de alarma, así como do alumeado e escaleiras de emerxencia, no caso de que existan, indicando se facilitaron a evacuación.
 • Identificación daqueles elementos propios dos edificios, sexan fixos ou móbiles, que atranquen as vías de evacuación: mobles, portas de apertura contraria ó fluxo de saída, pilastras, columnas exentas, etc.
 • Relación dos incidentes non previstos: accidentes de persoas, deterioros nos edificios ou no mobiliario, etc.
 • Finalmente deberanse extraer as conclusións pedagóxicas que se derivan desta experiencia a efectos de futuras prácticas de evacuación.

Informe de avaliación do simulacro: modelo

Funcións e responsabilidades

Funcións do Director

Ao longo do curso

 • Ordear a evacuación do centro en caso de sinistro e coordinar toda as operacións da mesma na súa calidade de Xefe/a de intervención e emerxencia.
 • Facer soar o sinal de alarma, unha vez informado do sinistro.
 • Nomear Coordinador xeral suplente. 
Na 1ª Avaliación
 • Liderar a selección e formación da Comisión de autoprotección.
 • Convocar e presidir a Comisión de autoprotección.
 • Informar ao Consello Escolar das modificacións na documentación utilizada a partir das suxestións da Comisión de autoprotección.
 • Informar e  formar as persoas asignadas en tarefas de seguridade.
 • Realizar simulacro de evacuación.
 • Realizar o informe do simulacro de evacuación.
  • Recursos:
   • Informe de avaliación do simulacro: modelo

Funcións do Secretario

Na 1ª Avaliación

 • Revisar e actualizar (se ten habido cambios) Programa de mantemento das instalacións de risco, no ámbito das accións regulares de mantemento xeral de instalacións e equipos do centro de uso común.

Funcións do Consello Escolar e as súas comisións

Ao longo do curso

 • Valorar os resultados dos simulacros realizados.
 • Presentar unha memoria da súa actividade durante o curso.

Na 1ª Avaliación

 • Crear a Comisión de autoprotección entre os seus membros.
 • Ser informado de toda a documentación derivada do Plan de Autoprotección.
Comisión de Autoprotección:
 • Elaborar/revisar, implantar e difundir o Plan de Autoprotección e toda a súa documentación complementaria.
 • Propoñer ao Director/a as modificacións pertinentes do proceso cando estas se estimen necesarias.
 • Elaborar o calendario de actuacións.
 • Encargarse de que os sistemas de protección estean operativos.
 • As detalladas nas Consignas de Autoprotección.