Proxecto Educativo

I.1. Contorno escolar

Especifícase no "MC42CON. Contorno escolar". 

I.2. Sinais de identidade

Especifícase no "MC42IDE. Sinais de identidade da organización".

Capítulo II: desenvolvemento curricular

II.1. Aspectos xerais

II.2. Plans e programas

  • Plan de reforzo para o alumnado repetidor ou con materias pendentes: "sPR81PLA-PRR. Plan de reforzo para o alumnado repetidor".
  • Proxecto lingüístico: "sPR81PLA-PL. Proxecto Lingüístico".
  • Proxecto lector: "sPR81PLA-PB. Plan de Biblioteca".
  • Plan de integración das TIC:
  • Proxecto de educación dixital: "sPR81PLA-PED. Plan de Educación Dixital".
  • Plan de atención á diversidade: "sPR81PLA-PAD. Plan de Atención á Diversidade".
  • Plan estilos vida saudable : "sPR81PLA-EVS. Plan de Estilos de Vida Saudable".
  • Plan de orientación e acción titorial: "sPR81PLA-PAT. Plan de Acción Titorial".

Capítulo III: NOFC (Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia)

Capítulo IV: Xestión económica

IV.1. Recursos educativos dispoñibles

 • Espazos
 • Recursos TIC

IV.2. Proxecto de xestión económica

 • Reparto de responsabilidades en relación coa xestión económica
 • Funcionamento da Comisión Económica.
 • Orzamento e Xustificación de gastos.

IV.3. Plan de obtención de recursos complementarios