Normas de organización, funcionamento e convivencia

De seguido relacionase o histórico de NOFC. A data que figura nas normas corresponde ao curso en que se desenvolveron e aprobaron e, en xeral, son válidas durante varios cursos ata que se desenvolve unha nova versión. As NOFC vixentes en cada momento son as de data máis recente.