PR60PXA. Programación Xeral Anual


Programación Xeral Anual (P.X.A)
Data: 08/01/2018 Revisión: 0.N

CAPÍTULO I (a 30 de setembro)

Documento 1. Plan anual


Documento 2. Horario e datos xerais do centro

 • Horarios do centro: >>
 • Datos xerais do centro: >>

Documento 3. Organización dos servizos complementarios

 • Comedor: >>
 • Transporte: >>

Documento 4. Documento de Recollida de Datos (DRD) 1ª parte

 • DRDorienta pechado. Plataforma de recollida de datos: >> 

CAPÍTULO II (a 20 de outubro)

Documento 5. Documento de Organización do Centro (DOC)

 • DOC Confirmado: >>

CAPÍTULO III (a 15 de novembro)


Documento 6. Documento de Recollida de Datos (DRD) 2ª parte

 • DRD pechado. Plataforma de recollida de datos: >>

Documento 7. Programa anual de actividades complementarias e extraescolares

Actividades complementarias e extraescolares >>

Documento 8. Plan anual de actividades para a potenciación do uso da lingua galega

 • Addenda >>

Documento 9. Programa de formación do profesorado no centro

 • Plan de formación: >>

Documento 10. Programa de Formación en Centros de Traballo (FCT)

O programa da FCT para o seu desenvolvemento ao longo do curso rexístrase nos apartados da Información Documentada do procedemento da FCT (PR85FCT).

Organización, funcionamento e horario da biblioteca

 • Horario: >>
 • Organización e funcionamento:

CAPÍTULO IV (febreiro)

Documento 11. Orzamento do centro

 • Orzamento 2018: >>

PLAN DE ACCIÓN TITORIAL

 • Plan de acción titorial >>
 • Concreción Anual do PAT: >>

ANEXO I. PROXECTO EDUCATIVO

 • Pendente elaboración:
 • Modificacións ao proxecto educativo:
 • Proxecto lingúístico de centro: >>

ANEXO II. PROXECTO CURRICULAR

Pendente elaboración.

Decreto 86/2015

 • Plan Anual de Lectura >>
 • Plan de Integración das TIC >>

Decreto 79/2010

 • Addenda do proxecto lingüístico: ver Proxecto lingüístico de centro: >>
 • Actividades a desenvolver para o fomento e dinamización da lingua galega: ver Proxecto lingüístico de centro: >>
 • Composición do equipo de dinamización da lingua galega: >>

Decreto 229/2011

 • Concreción anual do Plan xeral de atención á diversidade: ver apartado 8 das programacións didácticas: >>

Decreto 8/2015

 • Concreción anual do Plan de Convivencia: >>
 • Programa de habilidades sociais >>

Orde do 12 de maio de 2011

 • Mecanismos e avaliación do traballo dos auxiliares de conversa
 • Plan Proxecta e Contratos Programa: >>

Información documentada

 • Modelos asociados MDXXXX

Información documentada