Aquest web és una nova eina per al professorat i l'alumnat, tant d'ESO com de Batxillerat, de cara a aclarir possibles dubtes a l'hora de la realització d'una investigació, tant referida a aquella que es faci puntualment en alguna matèria, com la del Treball de Recerca. En general, el que es pretén és uniformitzar tota ella en un model que, al llarg del temps, permeti que l'alumat del centre adquireixi l'hàbit i l'autonomia per fer-la.

L’estudiant, doncs, haurà de ser capaç d’aplicar part dels coneixements adquirits amb el grau d’autonomia que la seva edat i maduració li permetin. Qui realitza la recerca ha de trobar-se en situació de treballar sobre un determinat tema que li interessi.

Per tant, permetrà comprovar el grau d’assoliment dels objectius generals de cada una de les etapes, en la mesura que avalua la maduresa de l’alumne/a pel que fa a iniciativa, ordre, rigor, constància en el desenvolupament d’una tasca i capacitat per a recórrer a les fonts d’informació més adients al treball que està realitzant.
NOVETATS!!

 • CURS 22/23
  • 1r Batxillerat: A mitjans d'octubre, es passarà en hora de tutoria, per explicar com funciona el TR i ensenyar la informacióque hi ha en aquest web.
  • 2n Batxillierat: NOVES DATES D'ENTREGA I PRESENTACIÓ DEL TR: 
   • 2 de desembre: entrega física del TR en horari de consergeria (matí) i de 15:30 h a 19 h al Departament de Cièndies (els recollirà l'Ivan Nadal).
   • 19/20 desembre: presentació dels TR. El dia ja es concretarà en funció dels treballs acceptats a la fase d'entrega física.
  • La recuperació del TR de 2n de Batxillerat tindrà lloc el mes d'abril a la tarda, el dia i hora de la qual es dirà oportunament.
 • Als apartats TEMPORITZACIÓ i ORGANITZACIÓ, ja es poden consultar les dates d'entrega del TR i de la presentació oral per a l'alumnat de 2n de Batxillerat.
 • A l'apartat de TEMPORITZACIÓ > F02. PART TEÒRICA DEL TREBALL teniu quatre plantilles per al seguiment de la part teòrica, la portada, l'índex i el treball gran, amb una sèrie de comentaris de suport. Per editar-les us les heu de descarregar al vostre ordinador. També teniu uns models de cada bloc a mode de referència. Finalment, uns vídeos on s'expliquen procediments per fer els continguts de cada un dels documents.
 • A l'apartat de TEMPORITZACIÓ > F03. PART PRÀCTICA / EXPERIMENTAL DEL TREBALL teniu dues plantilles per al seguiment de la part pràctica i l'annex, amb una sèrie de comentaris de suport. Per editar-les us les heu de descarregar al vostre ordinador. També teniu uns models de cada bloc a mode de referència. Finalment, uns vídeos on s'expliquen procediments per fer els continguts de cada un dels documents.
 • Podeu consultar aquest web on s'indiquen els passos a seguir per fer algunes de les parts del TR, així com models ja fets: COM FER...? / COM PRESENTAR...?