Aquest web és una nova eina per al professorat i l'alumnat, tant d'ESO com de Batxillerat, de cara a aclarir possibles dubtes a l'hora de la realització d'una investigació, tant referida a aquella que es faci puntualment en alguna matèria, com la del Treball de Recerca. En general, el que es pretèn és uniformitzar tota ella en un model que, al llarg del temps, permeti que l'alumant del centre adquireixi l'hàbit i l'autonomia per fer-la.

L’estudiant, doncs, haurà de ser capaç d’aplicar part dels coneixements adquirits amb el grau d’autonomia que la seva edat i maduració li permetin. Qui realitza la recerca ha de trobar-se en situació de treballar sobre un determinat tema que li interessi.

Per tant, permetrà comprovar el grau d’assoliment dels objectius generals de cada una de les etapes, en la mesura que avalua la maduresa de l’alumne/a pel que fa a iniciativa, ordre, rigor, constància en el desenvolupament d’una tasca i capacitat per a recórrer a les fonts d’informació més adients al treball que està realitzant.

Nota aclaratòria en relació amb la realització del Treball de Recerca de 2n de Batxillerat:
Donada la situació d'excepcionalitat que tenim, tot mantenint les dates parcials d'entrega de la documentació, aquesta pot ser entregada de manera incompleta donat que alguns estudis no són realitzables actualment i que, per tant, s'hagin de posposar a dates actualment  desconegudes. Això no implica que s'ha de ser estrictes en la qualitat de la documentació entregada (en referència als estudis que es puguin realitzar, de tipus bibliogràfic, enquestes, etc.) ja que aquesta és important de cara a les entregues posteriors, sobretot en relació a la bona organització del TR. En definitiva, si en la propera entrega (informe definitiu) es poden posar metodologia, alguns resultats i/o conclusions parcials de les enquestes realitzades (en cas que es facin) a partir de les respostes que puguin tenir, doncs s'haurien de posar i així veure si la feina realitzada es fa correctament (s'entén què vol dir metodologia, què vol dir resultats i què vol dir conclusions). Aquest correu té, doncs, la finalitzar de tranquil·litzar l'alumnat i el professorat tutor en relació amb la feina del TR per a que aquesta es pugui realitzar de la millor manera possible.

D'altra banda, comentar que ja teniu actualitzades les dates per l'entrega/presentació del treball, tant en la seva part escrita com oral. a l'apartat de TEMPORITZACIÓ.

Coordinacions Pedagògica, de Batxillerat i de Recerca.Nota: Per a l'alumnat d'estada a l'empresa, tota la informació i documentació es troba als apartats "ASSIGNACIÓ", "AVALUACIÓ" i "REPOSITORI" (NOVETAT!!).