Aquest web és una nova eina per al professorat i l'alumnat, tant d'ESO com de Batxillerat, de cara a aclarir possibles dubtes a l'hora de la realització d'una investigació, tant referida a aquella que es faci puntualment en alguna matèria, com la del Treball de Recerca. En general, el que es pretèn és uniformitzar tota ella en un model que, al llarg del temps, permeti que l'alumant del centre adquireixi l'hàbit i l'autonomia per fer-la.

L’estudiant, doncs, haurà de ser capaç d’aplicar part dels coneixements adquirits amb el grau d’autonomia que la seva edat i maduració li permetin. Qui realitza la recerca ha de trobar-se en situació de treballar sobre un determinat tema que li interessi.

Per tant, permetrà comprovar el grau d’assoliment dels objectius generals de cada una de les etapes, en la mesura que avalua la maduresa de l’alumne/a pel que fa a iniciativa, ordre, rigor, constància en el desenvolupament d’una tasca i capacitat per a recórrer a les fonts d’informació més adients al treball que està realitzant.


Nota: Per a l'alumnat d'estada a l'empresa, tota la informació i documentació es troba als apartats "ASSIGNACIÓ", "AVALUACIÓ" i "REPOSITORI" (NOVETAT!!).