Aquest web és una nova eina per al professorat i l'alumnat, tant d'ESO com de Batxillerat, de cara a aclarir possibles dubtes a l'hora de la realització d'una investigació, tant referida a aquella que es faci puntualment en alguna matèria, com la del Treball de Recerca. En general, el que es pretén és uniformitzar tota ella en un model que, al llarg del temps, permeti que l'alumat del centre adquireixi l'hàbit i l'autonomia per fer-la.

L’estudiant, doncs, haurà de ser capaç d’aplicar part dels coneixements adquirits amb el grau d’autonomia que la seva edat i maduració li permetin. Qui realitza la recerca ha de trobar-se en situació de treballar sobre un determinat tema que li interessi.

Per tant, permetrà comprovar el grau d’assoliment dels objectius generals de cada una de les etapes, en la mesura que avalua la maduresa de l’alumne/a pel que fa a iniciativa, ordre, rigor, constància en el desenvolupament d’una tasca i capacitat per a recórrer a les fonts d’informació més adients al treball que està realitzant.

CURS 2021/22. Nota aclaratòria en relació amb la realització del Treball de Recerca de 2n de Batxillerat:
Donada la situació d'excepcionalitat que tenim, tot mantenint les dates parcials d'entrega de la documentació, aquesta pot ser entregada de manera incompleta donat que alguns estudis no són realitzables actualment i que, per tant, s'hagin de posposar a dates actualment  desconegudes. Això no implica que s'ha de ser estrictes en la qualitat de la documentació entregada (en referència als estudis que es puguin realitzar, de tipus bibliogràfic, enquestes, etc.) ja que aquesta és important de cara a les entregues posteriors, sobretot en relació a la bona organització del TR. En definitiva, si en la propera entrega (informe definitiu) es poden posar metodologia, alguns resultats i/o conclusions parcials de les enquestes realitzades (en cas que es facin) a partir de les respostes que puguin tenir, doncs s'haurien de posar i així veure si la feina realitzada es fa correctament (s'entén què vol dir metodologia, què vol dir resultats i què vol dir conclusions). Aquest correu té, doncs, la finalitzar de tranquil·litzar l'alumnat i el professorat tutor en relació amb la feina del TR per a que aquesta es pugui realitzar de la millor manera possible.


NOVETATS!!
  • Als apartats TEMPORITZACIÓ i ORGANITZACIÓ, ja es poden consultar les dates d'entrega del TR i de la presentació oral per a l'alumnat de 2n de Batxillerat.
  • A l'apartat de TEMPORITZACIÓ > F02. PART TEÒRICA DEL TREBALL teniu quatre plantilles per al seguiment de la part teòrica, la portada, l'índex i el treball gran, amb una sèrie de comentaris de suport. Per editar-les us les heu de descarregar al vostre ordinador. També teniu uns models de cada bloc a mode de referència. Finalment, uns vídeos on s'expliquen procediments per fer els continguts de cada un dels documents.
  • A l'apartat de TEMPORITZACIÓ > F03. PART PRÀCTICA / EXPERIMENTAL DEL TREBALL teniu dues plantilles per al seguiment de la part pràctica i l'annex, amb una sèrie de comentaris de suport. Per editar-les us les heu de descarregar al vostre ordinador. També teniu uns models de cada bloc a mode de referència. Finalment, uns vídeos on s'expliquen procediments per fer els continguts de cada un dels documents.
  • Podeu consultar aquest web on s'indiquen els passos a seguir per fer algunes de les parts del TR, així com models ja fets: COM FER...? / COM PRESENTAR...?