Novetats


RECUPERACIÓ DE L'ASSIGNATURA EPVA: CONVOCATÒRIA DE JUNY 2019


En tots els nivells de l'ESO, la recuperació de l'assignatura Educació Plàstica i Visual en les proves extraordinàries de Juny 2019 constarà de dues parts:

1.- Dossier de treballs:

Consta de entre 12 a 20 làmines que l'alumne/a realitzarà a casa seguint les indicacions que consten en cadascuna d’elles. El dossier es pot fotocopiar en consergeria del centre, o des de l'aula virtual.

Data i lloc d’entrega: el dossier de treballs serà entregat per a la seua avaluació en el moment de la realització de la prova pràctica (examen). No s’admetrà cap dossier entregat fora de termini.

Ponderació en la nota: el dossier de treballs suposarà un 60% del total de la nota.

- No s'avaluarà cap dossier que no estiga complet i amb el caseller retolat correctament.

- La nota mínima a l'examen per a traure mitjana amb el dossier serà un 3.

2.- Prova pràctica (examen):

Realització de la prova: el contingut de l'examen serà el tractat en el dossier de treballs amb la part teòrica corresponent. El lloc de realització de l'examen serà l'aula de plàstica Capi Trillo. Els alumnes/as arribaran amb puntualitat i vindran amb el material de dibuix necessari per a realitzar l'examen (llapis, colors de fusta, regle, escaire i cartabó, compàs, retoladors normalitzats, etc...)

Ponderació en la nota: l'examen suposarà un 40 % del total de la nota.

- No es corregiran els dossiers de treball d'alumnes que no realitzen l'examen.RECUPERACIÓ DE L'ASSIGNATURA DIBUIX TÈCNIC 1 (1r BATX): CONVOCATÒRIA DE JUNY 2019

Els alumnes/as amb l'assignatura DT1 suspesa a la convocatòria de juny, hauran de presentar-se  a la prova extraordinària. Aquesta prova consistirà en un únic examen que tractarà tots els continguts teòrics i pràctics donats a classe al llarg del curs. La qualificació obtinguda en aquest examen suposarà el total de la nota en aquesta convocatòria, sense considerar-se làmines ni cap altre tipus de treball.  L'examen es realitzarà a l'aula Capi Trillo, a la data fitxada per la direcció del centre. Els alumnes/as acudiran amb el material  de dibuix tècnic necessari per a fer l'examen.

RECUPERACIÓ DE ASSIGNATURES PENDENTS DE CURSOS ANTERIORS: CONVOCATÒRIA JUNY 2019

Els alumnes/as amb assignatures pendents de cursos anteriors hauran de fer l'examen de recuperació amb els suspesos de la mateixa matèria en la convocatòria de juny del present curs. Les condicions de la prova i els criteris de qualificació seran els exposats anteriorment per als suspesos en juny de 2019.