Expressió oral‎ > ‎

Exposició oral

En aquest apartat s'inclouen rúbriques per avaluar l'exposició oral i la lectura en veu alta.

  • L'avaluació de l'exposició oral està seqüenciada en tres cicles: primer cicle d'ESO, segon cicle d'ESO i Batxillerat; s'hi pot trobar un model de rúbrica per a cada cicle. En els tres casos les dimensions o criteris d'avaluació seleccionats són els mateixos, però hi ha variacions en la formulació dels graus d'assoliment, segons el nivell. 
Aquestes rúbriques han estat elaborades a partir del model ofert per la Universitat Politècnica de Catalunya; a més dels aspectes lingüístics inclouen aspectes comunicatius no lingüístics específics d'aquest tipus de comunicació. Les dimensions incloses són les següents:
    • Comunicació no verbal: gestualitat, mirada, volum i entonació, ritme i pronúncia
    • Comunicació verbal: ordre i estructura, vocabulari, sintaxi, claredat i concisió, densitat informativa
    • Interès i eficàcia: mitjans de suport, conclusió, domini del tema, atenció i interès.
  • Quant a la lectura, a l'apartat corresponent s'hi troben diferents documents que pretenen ser útils per valorar els següents aspectes de la lectura en veu alta: entonació, pauses i/o vacil·lacions, ritme, inclusió, alteració i/o omissió de sons/mots i la pronúncia fonètica.