Presentació

El terme CLIL en anglès (Content and Language Integrated Learning) o AICLE en català (Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengua Estrangera) fa referència a situacions educatives on una llengua diferent a la Llengua 1 (materna) és emprada com a instrument d’ensenyament.
La llengua estrangera a l’aula AICLE, en el cas de Catalunya la tercera llengua , no és l’àrea curricular estudiada ni el contingut de la interacció, sinó que és el mitjà amb el qual el contingut és après, aportant una comunicació real, on l’ús natural de la llengua estrangera és possible. (Dalton-Puffer, 2007).

A l’Institut Sabadell del Vallès Occidental es porta a terme des del curs 2006-07 un programa pilot AICLE, en el qual hi participa professorat dels  departaments de ciències, matemàtiques, orientació i llengües estrangeres. La coordinació i col·laboració entre aquest professorat ha estat una peça clau per a aconseguir el plantejament d’un treball integrador i innovador a les aules.

Des del curs 2010-2011 el centre té aprovat un Prograna de Llengues Estrangeres (PELLE 2010-13) en la branca d'AICLE.

Alguns membres de l'equip de professorat que ha impulsat aquest projecte formen part del grup de recerca consolidat GREIP de la Universitat Autònoma de Barcelona i de l’equip de treball CLIL-SI ,associat a aquest grup, format per investigadors/es d’educació primària, secundària (practitioners and researchers) i Investigadors/es de la universitat.
Els investigadors/es del Grup GREIP centren la seva recerca en el marc de l’educació plurilingüe i es basen en les conclusions que s’obtenen dels diferents estudis elaborats pels membres d’aquest grup, focalitzats en investigar el paper que juga la interacció en l’aprenentatge de la llengua entre aprenents treballant en grup i a partir de tasques pautades.

L'Institut Sabadell doncs participa en aquesta línia de recerca, elaborant i implementant unitas didàctiques AICLE a diferents nivells de l' ESO i amb la col·laboració dels estudiants del Màster de Formació del Professorat de la UAB.
Conscients de la importància de la formació inicial del futur professorat i de la nova xarxa social i educativa a nivell europeu, l'Institut va participar en un Projecte Comenius europeu (JoMiTe/SPriTE) amb l'objectiu d'elaborar un currículum comú del Màster Europeu de Formació Inicial del Professorat.(enllaç)

Presentem aquí les unitats didàctiques he hem anat elaborant al llarg de tots aquests anys amb l'objectiu de poder compartir aquesta experiència amb tots vosaltres i de millorar amb les aportacions i suggeriments que ens feu arribar a admin@ies-sabadell.cat.