เผยแพร่งานประกันฯ


บุคลากรงานประกันคุณภาพ

นางนงนุช  จันทร์สวาท
หัวหน้างานวิชาการ

นายสุเมธ ราชประชุม
หัวหน้าแผนงานและประกันคุณภาพฯ

นางสาวชญานี สุ่ยหนองไผ่
งานประกันคุณภาพการศึกษา