http://lifeskills.obec.go.th/?post_type=documentไฟล์
เอกสาร “เส้นทางการศึกษาสู่อาชีพ” กรมแรงงานจัดทำขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นภาพรวมของสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เปิดการเรียนการสอนในแต่ละระดับชั้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียน นักศึกษา หรือผู้สนใจทั่วไปได้นำไปเป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อม หรือเลือกตัดสินใจในการศึกษาต่อ หรือใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ต่อไ


ข่าวเครือข่ายแนะแนว

 • เส้นทางการศึกษาสู่อาชีพ แนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กำหนดให้สถานศึกษาต้องยึดหลักการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ดี และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด การจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ เอกสาร “เส้นทางการศึกษาสู่อาชีพ” กรมแรงงานจัดทำขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นภาพรวมของสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เปิดการเรียนการสอนในแต่ละระดับชั้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียน นักศึกษา หรือผู้สนใจทั่วไปได้นำไปเป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อม หรือเลือกตัดสินใจในการศึกษาต่อ หรือใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ต่อไช่วยให้เด็กมัธยมจะได้วิธีคิดในการค ...
  ส่ง 3 ม.ค. 2562 19:00 โดย โรงเรียนบ้านหัวดอย เชียงราย
 • ฝึกประสบการณ์ด้านตลาด - ผลิตภันฑ์จากผลงานของนักเรียน-ตลาดประชารัฐ นักเรียนไปร่วม โครงการตลาดประชารัฐ ที่จัดโดยเทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 โดยได้นำผลิตภันฑ์จากผลงานของนักเรียนไปจำหน่าย เช่น ขนมไทย-น้ำสมุนไพร-สับปะรดสี-นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง มีความรู้ มีทักษะกระบวนการ “สร้างสรรค์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ” โดยงานตลาดนัดประชารัฐเพื่อชุมชนตำบลท่าสาย จะจัดขึ้นทุกๆ วันพุธของแต่ละสัปดาห์ เริ่มวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 งานเริ่มเวลา 13.00 น.เป็นต้นไป             
  ส่ง 23 ม.ค. 2561 20:29 โดย Nutpaphus Priyaphus
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานแนะแนวในสถานศึกษา นายนพรัตน์ อู่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  ได้มอบหมายให้ นายอรรณพ  จูจันทร์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1  เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานแนะแนวในสถานศึกษา สังกัด สพป.ชร ๑ ทั้งหมด ๑๐๖ โรงเรียน ในวันที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมพวงแสด 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ในการนี้ ศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 (โรงเรียนบ้านหัวดอย ได้ขยายผลการอบรมครูแนะแนว จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน สนับสนุนให้กับเครือข ...
  ส่ง 24 พ.ค. 2560 02:41 โดย โรงเรียนบ้านหัวดอย เชียงราย
 • กิจกรรมแนะแนวอาชีพ วันศุกร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ออกพื้นที่แนะแนวอาชีพ ณ ศูนย์แนะแนวเขตพื้นที่ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 (โรงเรียนบ้านหัวดอย) อ.เมือง จ.เชียงราย โดยจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ และการศึกษาต่อพร้อมทั้งทดลองทำแบบทดสอบวัดบุคลิกภาพให้กับนักเรียนที่เข้ารับการแนะแนวhttp://doe.go.th/prd/chiangrai/service/param/site/70/cat/23/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/144
  ส่ง 6 ต.ค. 2559 01:58 โดย โรงเรียนบ้านหัวดอย เชียงราย
 • การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แนะแนว ดร.สุธีรัตน์  อริเดช  ผู้อำนยการศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษา  ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การเพื่อศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1  ลงวันที่  15  สิงหาคม  2559  เพื่อร่วมจัดทำแผนการขับเคลื่อนศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นทีการศึกษา  และกำหนดแนวทางการพัฒนาครูแนะแนวโรงเรียนในสังกัด เมื่อวันที่  31  สิงหาคม  2559  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหัวดอย ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์แนะแนวฯตามประกาศ 
  ส่ง 2 ก.ย. 2559 01:29 โดย โรงเรียนบ้านหัวดอย เชียงราย
 • การแนะแนวเพื่อเตรียมผู้เรียนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานตามมติ ครม. ครูกรรณิการ์ สมเพชร อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาครูแนะแนวแกนนำ/ผู้รับผิดชอบงานแนะแนวเขตพื้นที่การศึกษา  เรื่องการแนะแนวเพื่อเตรียมผู้เรียนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานตามมติ ครม.ระหว่างวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2559 ณ จุดอบรมภาคเหนือ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งโรงเรียนบ้านหัวดอย เป็นศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1//  https://sites.google.com/a/huadoi.ac.th/counseling/about   
  ส่ง 10 พ.ค. 2559 23:28 โดย โรงเรียนบ้านหัวดอย เชียงราย
 • การเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ รุ่นที่ 2 ภาคเหนือ ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดจัดประชุมปฏิบัติการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ รุ่นที่ 2 ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายผจญ กุณา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวดอย และนางเย็นฤดี กันทาสุวรรณ ครูแนะแนว ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน 
  ส่ง 30 ส.ค. 2558 14:33 โดย โรงเรียนบ้านหัวดอย เชียงราย
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Ebook

หลักสูตรฝึกอบรมครูที่ปรึกษา

23-หลักสูตรฝึกอบรมครูที่ปรึกษา

หลักสูตรฝึกอบรมครูที่ปรึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดําเนินงานโครงการ พัฒนานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาหรือนักเรียน YC (YC : Youth Counselor) อย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี 2550 สําหรับปี 2552 มีกิจกรรมหลัก คือ การจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนา การดําเนินงานนักเรียน YC และผู้เกี่ยวข้อง 4 ภูมิภาค โดยใช้คู่มือปฏิบัติงานสําหรับ นักเรียน YC (ใครนําทาง) หลักสูตรฝึกอบรมนักเรียน YC ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว และบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา Read More »

หลักสูตรฝึกอบรมครูแนะแนว

22-หลักสูตรฝึกอบรมครูแนะแนว

หลักสูตรฝึกอบรมครูแนะแนว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดําเนินงานโครงการ พัฒนานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาหรือนักเรียน YC (YC : Youth Counselor) อย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี 2550 สําหรับปี 2552 มีกิจกรรมหลัก คือ การจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนา การดําเนินงานนักเรียน YC และผู้เกี่ยวข้อง 4 ภูมิภาค โดยใช้คู่มือปฏิบัติงานสําหรับ นักเรียน YC (ใครนําทาง) หลักสูตรฝึกอบรมนักเรียน YC ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว และบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา Read More »


ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ..สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การฝึกงานอาชีพนักเรียน

 • การดำเนินงานเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานก่อนเข้าสู่งตลาดแรงงานตามมติคณะรัฐมนตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ขอความร่วมมือโรงเรียนให้ดำเนินการให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทำแบบทดสอบในระบบออนไลน์ (ที่ ศธ 04043/721 ลว ...
  ส่ง 24 พ.ค. 2560 02:07 โดย โรงเรียนบ้านหัวดอย เชียงราย
 • เรียนได้ ทำได้ โรงเรียนบ้านหัวดอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานทักษะอาชีพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ...
  ส่ง 17 มิ.ย. 2559 21:41 โดย โรงเรียนบ้านหัวดอย เชียงราย
 • ประชุมครูแนะแนวและร่วมงานเปิดบ้านอาชีวศึกษาเชียงราย 23 ธ.ค.2558
  ส่ง 22 ธ.ค. 2558 02:08 โดย โรงเรียนบ้านหัวดอย เชียงราย
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »


สาระสำหรับนักเรียน

สาระสำหรับนักเรียนเชื่อมโยงไปหน้า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) Developed by MIMO Proj Copyright © 2012 
แนะนำอาชีพ

 • ข้อมูลอาชีพ จัดทำขึ้น เพื่อประโยชน์แก่นักแนะแนวอาชีพ นักเรียน  ผู้ปกครอง ผู้หางานทำ ครูแนะแนว และประชาชนทั่วไป ที่จะใช้เป็นข้อมูลศึกษาในรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ ลักษณะและสภาพการทำงาน โอกาสการมีงานทำ ความก้าวหน้าของแต่ละอาชีพ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของตนเองก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และได้มีโอกาสสำรวจความถนัดของตัวเองด้วย
 • ฝึกประสบการณ์ด้านตลาด - ผลิตภันฑ์จากผลงานของนักเรียน-ตลาดประชารัฐ นักเรียนไปร่วม โครงการตลาดประชารัฐ ที่จัดโดยเทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 โดยได้นำผลิตภันฑ์จากผลงานของนักเรียนไปจำหน่าย เช่น ขนมไทย-น ...
  ส่ง 23 ม.ค. 2561 20:25 โดย Nutpaphus Priyaphus
 • บุคลิกภาพที่เหมาะกับงานอาชีพต่างๆ แล้วเรา เหมาะกับอะไรน้อ!!!  กลุ่มที่1. บุคลิกภาพแบบจริงจัง เป็นประเภทขี้อาย ถ่อมตน เกรงใจคน ไม่คิดมาก ไม่เพ้อฝัน หนักแน่น อดทน เอาการเอางาน จริงจัง ชอบก ...
  ส่ง 28 ส.ค. 2558 00:58 โดย Nutpaphus LNP
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »