YouTube Video


ข่าวเครือข่ายแนะแนว

 • ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานแนะแนวในสถานศึกษา นายนพรัตน์ อู่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  ได้มอบหมายให้ นายอรรณพ  จูจันทร์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1  เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานแนะแนวในสถานศึกษา สังกัด สพป.ชร ๑ ทั้งหมด ๑๐๖ โรงเรียน ในวันที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมพวงแสด 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ในการนี้ ศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 (โรงเรียนบ้านหัวดอย ได้ขยายผลการอบรมครูแนะแนว จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน สนับสนุนให้กับเครือข ...
  ส่ง 24 พ.ค. 2560 02:41 โดย โรงเรียนบ้านหัวดอย เชียงราย
 • กิจกรรมแนะแนวอาชีพ วันศุกร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ออกพื้นที่แนะแนวอาชีพ ณ ศูนย์แนะแนวเขตพื้นที่ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 (โรงเรียนบ้านหัวดอย) อ.เมือง จ.เชียงราย โดยจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ และการศึกษาต่อพร้อมทั้งทดลองทำแบบทดสอบวัดบุคลิกภาพให้กับนักเรียนที่เข้ารับการแนะแนวhttp://doe.go.th/prd/chiangrai/service/param/site/70/cat/23/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/144
  ส่ง 6 ต.ค. 2559 01:58 โดย โรงเรียนบ้านหัวดอย เชียงราย
 • การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แนะแนว ดร.สุธีรัตน์  อริเดช  ผู้อำนยการศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษา  ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การเพื่อศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1  ลงวันที่  15  สิงหาคม  2559  เพื่อร่วมจัดทำแผนการขับเคลื่อนศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นทีการศึกษา  และกำหนดแนวทางการพัฒนาครูแนะแนวโรงเรียนในสังกัด เมื่อวันที่  31  สิงหาคม  2559  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหัวดอย ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์แนะแนวฯตามประกาศ 
  ส่ง 2 ก.ย. 2559 01:29 โดย โรงเรียนบ้านหัวดอย เชียงราย
 • การแนะแนวเพื่อเตรียมผู้เรียนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานตามมติ ครม. ครูกรรณิการ์ สมเพชร อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาครูแนะแนวแกนนำ/ผู้รับผิดชอบงานแนะแนวเขตพื้นที่การศึกษา  เรื่องการแนะแนวเพื่อเตรียมผู้เรียนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานตามมติ ครม.ระหว่างวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2559 ณ จุดอบรมภาคเหนือ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งโรงเรียนบ้านหัวดอย เป็นศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1//  https://sites.google.com/a/huadoi.ac.th/counseling/about   
  ส่ง 10 พ.ค. 2559 23:28 โดย โรงเรียนบ้านหัวดอย เชียงราย
 • การเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ รุ่นที่ 2 ภาคเหนือ ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดจัดประชุมปฏิบัติการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ รุ่นที่ 2 ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายผจญ กุณา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวดอย และนางเย็นฤดี กันทาสุวรรณ ครูแนะแนว ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน 
  ส่ง 30 ส.ค. 2558 14:33 โดย โรงเรียนบ้านหัวดอย เชียงราย
 • การประชุมคณะทำงานศูนย์แนะแนวเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 นายอรรณพ   จูจันทร์   รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1  ได้นิเทศ/ติดตาม การขับเคลื่อนงานศูนย์แนะแนวฯ  ที่โรงเรียนบ้านหัวดอย  เมื่อวันที่  17  กรกฎาคม  2558  โดยมี  นายผจญ   กุณา   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวดอย   ประธานศูนย์แนะแนวเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต  1 ให้การต้อนรับ  ทั้งนี้ ได้ร่วมประชุมกับคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนงานภารกิจศูนย์ฯ  โดยได้สรุปผลการจัดอบรมครูแนะแนว "เทคนิคการให้คำปรึกษาเบื้องต้น " วันที่  11 พฤษภาคม  2558 ที่ผ่านมา  และทำแผนงาน /  โครงการ ร่วมกับ คณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนงานภารกิจศูนย์ฯ ดังนี้พัฒนาศูนย์แนะแนวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านงานแนะแนวพัฒนาศูนย์แนะแนวในสถานศึกษา ...
  ส่ง 21 ก.ค. 2558 00:06 โดย โรงเรียนบ้านหัวดอย เชียงราย
 • อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะ "ทักษะกระบวนการให้คำปรึกษา" ศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1 โดย นายผจญ กุณา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวดอย และนางเย็นฤดี กันทาสุวรรณ ร่วมเป็นวิทยากรการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะ "ทักษะกระบวนการให้คำปรึกษา" ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมแนะแนวตสมหลักสูตรแกนกลางทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 เพื่อเตรียมผู้เรียนเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมพวงแสด 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 วันที่ 11 พฤษภาคม 2558
  ส่ง 11 พ.ค. 2558 22:13 โดย โรงเรียนบ้านหัวดอย สพฐ.
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Ebook

หลักสูตรฝึกอบรมครูที่ปรึกษา

23-หลักสูตรฝึกอบรมครูที่ปรึกษา

หลักสูตรฝึกอบรมครูที่ปรึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดําเนินงานโครงการ พัฒนานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาหรือนักเรียน YC (YC : Youth Counselor) อย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี 2550 สําหรับปี 2552 มีกิจกรรมหลัก คือ การจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนา การดําเนินงานนักเรียน YC และผู้เกี่ยวข้อง 4 ภูมิภาค โดยใช้คู่มือปฏิบัติงานสําหรับ นักเรียน YC (ใครนําทาง) หลักสูตรฝึกอบรมนักเรียน YC ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว และบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา Read More »

หลักสูตรฝึกอบรมครูแนะแนว

22-หลักสูตรฝึกอบรมครูแนะแนว

หลักสูตรฝึกอบรมครูแนะแนว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดําเนินงานโครงการ พัฒนานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาหรือนักเรียน YC (YC : Youth Counselor) อย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี 2550 สําหรับปี 2552 มีกิจกรรมหลัก คือ การจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนา การดําเนินงานนักเรียน YC และผู้เกี่ยวข้อง 4 ภูมิภาค โดยใช้คู่มือปฏิบัติงานสําหรับ นักเรียน YC (ใครนําทาง) หลักสูตรฝึกอบรมนักเรียน YC ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว และบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา Read More »


ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ..สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การฝึกงานอาชีพนักเรียน

 • การดำเนินงานเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานก่อนเข้าสู่งตลาดแรงงานตามมติคณะรัฐมนตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ขอความร่วมมือโรงเรียนให้ดำเนินการให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทำแบบทดสอบในระบบออนไลน์ (ที่ ศธ 04043/721 ลว ...
  ส่ง 24 พ.ค. 2560 02:07 โดย โรงเรียนบ้านหัวดอย เชียงราย
 • เรียนได้ ทำได้ โรงเรียนบ้านหัวดอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานทักษะอาชีพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ...
  ส่ง 17 มิ.ย. 2559 21:41 โดย โรงเรียนบ้านหัวดอย เชียงราย
 • ประชุมครูแนะแนวและร่วมงานเปิดบ้านอาชีวศึกษาเชียงราย 23 ธ.ค.2558
  ส่ง 22 ธ.ค. 2558 02:08 โดย โรงเรียนบ้านหัวดอย เชียงราย
 • ฝึกทักษะ
  ส่ง 22 ธ.ค. 2558 02:06 โดย โรงเรียนบ้านหัวดอย เชียงราย
 • การฝึกทักษะวิชาชีพนักเรียน วันที่ 04 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ปีที่ 25 ฉบับที่ 9137 ข่าวสดรายวันสอศ.ชี้คนแห่อบรม"คอมพ์-ทำขนม" ให้421อาชีวะเปิดหลักสูตรวิชาช ...
  ส่ง 3 ธ.ค. 2558 22:55 โดย โรงเรียนบ้านหัวดอย เชียงราย
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แนะนำอาชีพ

 • ข้อมูลอาชีพ จัดทำขึ้น เพื่อประโยชน์แก่นักแนะแนวอาชีพ นักเรียน  ผู้ปกครอง ผู้หางานทำ ครูแนะแนว และประชาชนทั่วไป ที่จะใช้เป็นข้อมูลศึกษาในรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ ลักษณะและสภาพการทำงาน โอกาสการมีงานทำ ความก้าวหน้าของแต่ละอาชีพ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของตนเองก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และได้มีโอกาสสำรวจความถนัดของตัวเองด้วย
 • บุคลิกภาพที่เหมาะกับงานอาชีพต่างๆ แล้วเรา เหมาะกับอะไรน้อ!!!  กลุ่มที่1. บุคลิกภาพแบบจริงจัง เป็นประเภทขี้อาย ถ่อมตน เกรงใจคน ไม่คิดมาก ไม่เพ้อฝัน หนักแน่น อดทน เอาการเอางาน จริงจัง ชอบก ...
  ส่ง 28 ส.ค. 2558 00:58 โดย Nutpaphus LNP
 • สายอาชีพนักบิน ถ้าพูดถึงงานในสายอาชีพนักบิน ที่เห็นชัดๆ ก็จะแบ่งให้ชัดๆ เป็น 3 สายงาน คือนักบินของกองทัพต่างๆ  นักบินสายเกษตร และน ...
  ส่ง 23 ก.ย. 2557 01:31 โดย ออฟฟิศ ของแอล
 • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  นับวันจะยิ่งมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้น  โดยเฉพาะคนไทยเข้าถึงการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสื่อสารที่ทันสมัยมากขึ้นทุกว ...
  ส่ง 18 ก.ย. 2557 02:01 โดย Nutpaphus LNP
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ขอความร่วมมือโรงเรียนให้ดำเนินการให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทำแบบทดสอบในระบบออนไลน์ (ที่ ศธ 04043/721 ลว 8 กุมภาพันธ์ 2560)

แนะแนวแนะนำ

สาระสำหรับนักเรียน

สาระสำหรับนักเรียนเชื่อมโยงไปหน้า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) Developed by MIMO Proj Copyright © 2012