กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เว็บไซต์การเรียนรู้/สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 ชื่อ-สกุล เว็บไซต์การเรียนรู้/สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน 
ครูละเอียด  พงษ์ภักดี  [ชั้น ม.6]    
ครูวิลัยรัตน์  ประทุมวันการงานอาชีพและเทคโนโลยี  [ชั้น ม.5]
ครูศิริพร วีระชัยรัตนาการเขียนโปรแกรมภาษาซี [ชั้น ม.4]
ครูกิตติธัช  สืบสุนทร2.เทคโนโลยีสารสนเทศ3 [การสร้างAnimaton เบื้องต้น ชั้น ม.5]
3.เขียนโปรแกรมด้วยScratch
4.การเขียนโปรแกรมOpensource
     4.1 เว็บเข้าสู่การเขียนโปรแกรม
5. พื้นฐานการเขียนโปรแกรม[ทวิศึกษา ม.4]
ครูณรงค์เดช  มะลังศรีเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ง33241 [ชั้น ม.6]
ครูพงษ์ศักดิ์  เงากระจ่างเทคโนโลยีสารสนเทศ6 [ชั้น ม.3]
ครูอัตธพล  กรองมะเริงเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 [ชั้น ม.2]
ครูเฉลิมพงศ์  ผินงูเหลือมระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ทวีภาคี)
เทคโนโลยีสารสนเทคและคอมพิวเตอร์ 1 (ง31241) หน่วยที่ 1
 ครูพรพัฒน์ ภักดิ์โพธิ์ การงานอาชีพ [ม.2]
 Trongporn Khabuarnchalard การใช้ห้องสมุด1 [ม.1]
  

Comments