กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เว็บไซต์การเรียนรู้/สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 ชื่อ-สกุล เว็บไซต์การเรียนรู้/สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน 
ครูบุญกว้าง  ศรีสุทโธบทเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทย [ชั้น ม.๕]    
รายวิชา ภาษาไทย3
รายวิชา ภาษาไทย4
ครูรำไพ  วันไธสงภาษาไทย ๑ ท๓๑๑๐๑ [ชั้น ม.๔]
ครูพานเงิน  ศรีสุขภาษาไทย ๓ [ชั้น ม.๓]
ครูมานพ  ศรีสวัสดิ์ภาษาไทย ๑ [ชั้น ม.๑]
 นางศิลดา อมรดิษฐ์ ภาษาไทย 3 [ม.3]
 นางสุชาดา ประจำ ท23102 [ม.3]
 นางทิพย์ภา ยันสูงเนิน ท 21101 [ม.1]
 นางรัตนาศรี สกุลโชติ เสริมทักษะภาษาไทย [ม.1]
 บุญส่ง กลมไธสง ภาษาไทย [ม.2]
 นางประสพ ธนะสูตร ภาษาไทย [ม.2]Comments