กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เว็บไซต์การเรียนรู้/สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 ชื่อ-สกุล เว็บไซต์การเรียนรู้/สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน 
ครูดวงตา  ศรีสุทโธสังคมศึกษา 3 [ชั้น ม.5]    
ครูเพลินพิศ  สัจธรรมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4 [ชั้น ม.5]
ครูฐิตาภา  มาตรโคกสูงหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม [ชั้น ม.4]
ครูสมจิตร์ ศรีสุขประวัติศาสตร์5 [ม.3]
 ครูไพรินทร์ ประจำ สังคมศึกษา 5 (ประวัติศาสตร์สากล) [ม.6]
 ครูอรวรา แสงสุขสว่างสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ม.1] 
 ครูเพ็ญจิตร์ พืชทองหลาง สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 [ม.1]
 ครูพรรณนิภา บุญศรี สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ม.2]
 ครูนายสุรชัย ปัญญา หน้าที่พลเมือง 1 [ม.1]Comments