กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เว็บไซต์การเรียนรู้/สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 ชื่อ-สกุล เว็บไซต์การเรียนรู้/สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน 
ครูศรีนวล  วรกิจวัฒนา ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 [ชั้น ม.6]    
ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส : ม.6
ของไหล ; ม.6
ครูเสาวณีย์  อิ่มจิต เคมีเพิ่มเติม 2 [ชั้น ม.5]
ครูสุภาพ รัตนวงศวัสดิ์ ชีววิทยาเพิ่มเติม  ว32242 [ชั้น ม.5]
ครูมณฑิรา   เฉียดกระโทก วิทยาศาสตร์พื้นฐาน [ชั้น ม.1]
 นายธัญธวัช วรกิจวัฒนา ฟิสิกส์พื้นฐาน [ม.4]
 Nongyao Bokhuntod เคมีพื้นฐาน ว31102 [ม.4]
 นายวีรยุทธ มีพรหม ชีววิทยา5 ว33245 [ม.6]
 นางสาวจิราภรณ์ พืมขุนทด ชีววิทยา [ม.5]
 นางสาวรัตติกาล เพ็งน้ำคำ ฟิสิกส์ [ม.4]
 นางสาวแก้วตา สังข์กลาง เคมีพื้นฐาน [ม.4]
 นางสาวจารุนันท์ วงศ์วิวัฒนา เคมี เพิ่มเติม5 [ม.6]    
 ครูกิตติธัช  สืบสุนทร 2.เทคโนโลยีสารสนเทศ3 [การสร้างAnimaton เบื้องต้น ชั้น ม.5]
3.เขียนโปรแกรมด้วยScratch
4.การเขียนโปรแกรมOpensource
     4.1 เว็บเข้าสู่การเขียนโปรแกรม
5. พื้นฐานการเขียนโปรแกรม[ทวิศึกษา ม.4]Comments