กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เว็บไซต์การเรียนรู้/สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 ชื่อ-สกุล เว็บไซต์การเรียนรู้/สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน 
ครูจำเริญ   ทองนำ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค33201 [ชั้น ม.6]    
ครูทิพวรรณ  จันอ่อน คณิตศาสตร์พื้นฐาน [ชั้น ม.1]
ครูประชา ศรีหาบุญทัน คณิตศาสตร์ [ชั้น ม.3]
ครูปวีณ่า  พรมมากุล คณิตศาสตร์พื้นฐาน [ชั้น ม.2]
 นางแสงอรุณ ตันติประภา คริตศาสตร์พื้นฐาน [ชั้น ม.5]
รัตติยา สามารถกิจ คณิตศาสตร์พื้นฐาน [ชั้น ม.2]
 นางสาวเพ็ญนภา อรรถมนัดถุ์ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม [ม.3]
 นายรุ่งโรจน์ เล็กพิมาย คณิตศาสตร์พื้นฐาน [ม.1]
 นางสาวสุกัญญา เชื้ออินทร์ ค22101
 นางมาธนี อินภู่ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม(ค33201)
Comments