กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เว็บไซต์การเรียนรู้/สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 ชื่อ-สกุล เว็บไซต์การเรียนรู้/สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน 
ครูอรทัย  วงษ์แก้วภาษาอังกฤษทันโลก [ม.6]
ครูกาญจนา   พิมพ์ปรุภาษาอังกฤษพิ้นฐาน [ชั้น ม.1]
ครูดารณี   ทองนำภาษาอังกฤษพิ้นฐาน [ชั้น ม.3]
ครูขวัญนภัทร  สืบสุนทรภาษาอังกฤษพิ้นฐาน [ชั้น ม.1]
รูณัฐกริช ยงไพศาลทรัพย์ อ 33101 [ม.6]
 Miss diosanEnglish [Class 5]
ครูฐิรกุล วาปีโส ภาษาอังกฤษพื้นฐาน [ม.2]
 ครูมาลี วิลัยกลาง ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ 32101 [ม.ถ]
 ครูพัชรกานต์ ฟุบขุนทด ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ [ม.5]Comments