หมวดช่างอุตสาหกรรม

เว็บไซต์การเรียนรู้/สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา หมวดช่างอุตสาหกรรม

 ชื่อ-สกุล เว็บไซต์การเรียนรู้/สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน 
ครูสมปอง  ทะยอมใหม่ งานฝึกฝีมือ [ชั้น ปวช.1 ]    
ครูมนตรี ปนสันเทียะเขียนแบบเทคนิคเบื้อง [ปวช.1]
 ครูไกรสร เรืองเวชภักดี งานอาชีวาอนามัย [ปวช.1]
 ครูประมวล อ่อนละมุล งานเชื่อมแก๊ส [ปวช.3]
Comments