กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

เว็บไซต์การเรียนรู้/สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

 ชื่อ-สกุล เว็บไซต์การเรียนรู้/สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน 
ครูสุมาลี มาตย์นอกศิลปะพื้นฐาน [ม.2]
ครูวชิราภรณ์ สายแก้วศิลปะพื้นฐาน [ม.3]
ครูวิธาราศิลป์ ดวงสุดา ศิลปะพื้นฐาน [ม.1]
 ครูธณัฐดา อ่อนทองหลาง นาฏศิลป์ไทย [ม.5]Comments