คณะกรรมการสถานศึกษา


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์

           ๑.นายคูณ  นามบุรินทร์                ผู้ทรงคุณวุฒิ                                        ประธานกรรมการ
๒.นายสมชาย  ชวนกระโทก         ผู้แทนผู้ปกครอง                                   กรรมการ
๓.นายวิฑูรย์  ทรงงาม                  ผู้แทนครู                                             กรรมการ
๔.นายประยม  พรมบุตร                ผู้แทนองค์กรชุมชน                              กรรมการ
๕.นางชูศรี พูนสวัสดิ์                    ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          กรรมการ
๖.นางอนงค์  ยาวรัมย์                   ผู้แทนศิษย์เก่า                                     กรรมการ
๗.พระมหาไพบูลย์  พุทธฺญาโณ    ผู้แทนพระภิกษุ                                    กรรมการ
๘.พระคำรณ ติกฺขวีโร                   ผู้แทรพระภิกษุ                                     กรรมการ
๙.นายสมจิตต์  โพศรีดี                 ผู้ทรงคุณวุฒิ                                        กรรมการ
๑๐.นางจันทกานติ์  ทวีสุข             ผู้ทรงคุณวุฒิ                                        กรรมการ
๑๑.นางสาวชำนอง  แซ่เอ็ง           ผู้ทรงคุณวุฒิ                                        กรรมการ
๑๒.นายพุง  ชวนกระโทก              ผู้ทรงคุณวุฒิ                                        กรรมการ
๑๓.นางชวนพิศ  พัชนี                   ผู้ทรงคุณวุฒิ                                        กรรมการ
๑๔.พ.ต.อ.สถาพร  นิยะโมสถ        ผู้ทรงคุณวุฒิ                                        กรรมการ
                     ๑๕.นางกนกวลี  กรเเกศกมล         ผู้ทรงคุณวุฒิ                                        กรรมการและเลขานุการ

Comments